publikacje_2010

2010

 Hadryś M. 2010. Praca zbiorowa (red. E. Pląskowska). Miejskie tereny zielone - zagrożenia. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia CV, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Seria wydawnicza – Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych 1: 1–162.

Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. – Przyroda Sudetów 13: 93–98.

Jakubska A., Szczęśniak E., Śliwiński M., Narkiewicz C. 2010. Zanikanie stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L.(Orchidaceae) w Sudetach. – Przyr. Sudetów 13: 43–52.

Jakubska-Busse A. 2010. Praca zbiorowa (red. E. Pląskowska). Miejskie tereny zielone - zagrożenia. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia CV, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Seria wydawnicza – Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych 1: 1–164.

Jakubska-BusseA., Gola E. 2010. Morphological variability of Helleborines. I. Diagnostic significance of morphological features in Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser and their hybrid, Epipactis ×schmalhausenii Richt. (Orchidaceae, Neottieae). – Acta Soc. Bot. Pol.79(3): 207–213.

Jakubska-Busse A., Szczęśniak E., Śliwiński M., Narkiewicz Cz. 2010. Zanikanie stanowisk obuwika pospolitgo Cypripedium calceolus L., 1753 (Orchidaceae) w Sudetach. – Przyroda Sudetów 13: 43–52.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. Aktualny stan rozmieszczenia i zachowania populacji Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 253–259.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. Nowe stanowisko nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Bot. Siles. 5: 107–110.

Jakubska-Busse. 2010. Ginące gatunki roślin. Nasze polskie orchidee. – Gazetka XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2010. Na tropach wiedzy. – Piękno różnorodności, str. 3–5.

Kącki Z. 2010. Differences in plant species diversity between managed and abandoned semi-natural meadows. In: Schnyder H., Isselstein J., Taube F., Schellberg J., Wachendorf M., Herrmann A., Gierus M., Auerswald K., Wrage N., Hopkins A. (eds.), Grassland in a changing world. – Grassland Science in Europe, vol 15.

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2010. Assessment of biodiversity in Molinia meadows in the Kampinoski National Park based on biocenotic indicators. – Polish Journal of Environmental Studies 19(2): 351–362.

Kącki Z., Śliwiński M. 2010. Polish Vegetation Database “SynBiotSilesiae” - Global Index of Vegetation-Plot Datatbases, http://www.givd.info/

Klupak M., Szczęśniak E., 2010. Flora naczyniowa antropogenicznych stawów w rezerwacie "Polder" (Dolny Śląsk). – Acta Botanica Silesiaca 5: 43–64.

Kossowska M. 2010. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. II. Skałki rejonu Szrenicy – Acta Botanica Silesiaca 5: 157–166.

Panek E. Romański M. 2010. Śluzowce Myxomycetes. W: Krzysztofiak L. (red.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. – Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria naukowa, Suwałki, s. 9–85.

Panek E., Romański M. 2010. Śluzowce północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. – Suwałki, s.  1–56.

Pielech R., Jakubska-Busse A. 2010. Nowe stanowisko kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser  (Orchidaceae, Neottieae) w Karkonoszach. – Acta Bot. Siles. 5: 99–106.

Pietrzykowska K. 2010. Porosty podłoży skalnych związanych z człowiekiem w otoczeniu schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy. – Opera Corcontica 47 Suppl. 1: 64–68.

PietrzykowskaK., Kossowska M. 2010. Porosty antropogenicznych podłoży skalnych wokół schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 141–147.

Proćków J. 2010. Flora rezerwatu „Brzeźnik” koło Bolesławca (woj. dolnośląskie) oraz stopień zagrożenia jej najcenniejszych elementów. – Acta Botanica Silesiaca 5: 65–76.

Proćków J. 2010. Juncus bulbosus f. submucronatus (Juncaceae), a new taxon from Europe, Australia, Canada, Chile, Azores and Morocco. – Annales Botanici Fennici 47(6): 409–424.

Proćków J. 2010. Proposals to amend the Code regarding the procedure of lectotype designation. – Taxon 59(1): 303–304.

Proćków J., Jakubska-Busse A. 2010. Proposal on how to avoid the impossibility of rejection of types when in conflict with the protologue. – Taxon 59(3): 983.

Proćków J., Jakubska-Busse A. 2010. Proposal to remove a superfluous rule that is followed when generic names are typified. – Taxon 59(6): 1914.

Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponownie odnaleziona w rezerwacie „Góra Radunia” (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). – Przyroda Sudetów 13: 35–38.

Szczęśniak E. 2010. Ekspansja Eragrostis minor (Poaceae) we Wrocławiu. – Fragm. Flor. Geobot. 17(2).

Szczęśniak E. 2010. Murawy z rzędu Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach polskich: zróżnicowanie i wpływ zmian użytkowania (na przykładzie pasma Krowiarki, Masyw Śnieżnika) – W: H. Ratyńska, B. Wałdon (red.), Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. – Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 325–337.         

Szczęśniak E. 2010. Orobanche lucorum A. Braun (Orobanchaceae) w Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. 17(1): 75–82.

Śliwiński M. 2010. Ochrona bioróżnorodności przed roślinami inwazyjnymi. Podsumowanie projektu. – Zielona Planeta 1(88): 3–5.

Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2010. Albinotyczne kwiaty i formy roślin. – Zielona Planeta. 2.89: 9–10.

Śliwiński M., Proćków J. 2010. Rośliny lecznicze w służbie człowieka. – Zielona Planeta 3(90): 10–13.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2010. Nowe stanowiska Cotoneaster integerrimus Medik. i Festuca pallens Host. w kolonii roślinności ciepłolubnej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, Sudety Środkowe). – Przyroda Sudetów 13: 31–34.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion. – W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. – GIOŚ, Warszawa, s. 95–105.

Wierzcholska S., Halama M., Panek E., Plášek V., Krzysztofiak A., Romański M., Fałtynowicz W., Krzysztofiak L. 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. – Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria popularnonaukowa, Suwałki, s. 1–208.