prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

 KIEROWNIK ZAKŁADUPROFESOR ZWYCZAJNY

KIEROWNIK ZAKŁADU BOTANIKI

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki

Pracownia Lichenologii
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
e-mail: wieslaw.faltynowicz@uwr.edu.pl
telefon: +48 71 3754121; 601 685184
pokój nr 103

Linki do profili i stron naukowych

   Znalezione obrazy dla zapytania orcid  academmia-icon

Edukacja, stopnie naukowe

1976 r. – magister, praca magisterska p.t. „Wpływ nawożenia mineralnego na roślinność runa boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum” (promotor – prof. dr hab. Hanna Piotrowska); Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański

1982 r. – doktor, rozprawa doktorska p.t. „Udział i rola porostów w zagospodarowanym borze chrobotkowym Cladonio-Pinetum w północno-zachodniej części Borów Tucholskich” (promotor – prof. dr hab. Hanna Piotrowska; recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu i prof. dr hab. Zygmunt Tobolewski z UAM w Poznaniu), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański

1991 r.– doktor habilitowany, rozprawa habilitacyjna p.t. „Porosty Pomorza Zachodniego - studium ekologiczno-geograficzne” (recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, prof. dr hab. Stanisław Cieśliński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i prof. dr hab. Hanna Piotrowska z Uniwersytetu Gdańskiego), Uniwersytet Gdański

1995 r. – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim

1996 r. – profesor tytularny (recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr hab. Hanna Piotrowska z Uniwersytetu Gdańskiego), Uniwersytet Gdański

2005 r. – profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski

Zatrudnienie

01.10.1976–15.02.1977 – asystent stażysta, Uniwersytet Gdański
16.02.1977–15.10.1978 – asystent, Uniwersytet Gdański
16.10.1978–31.05.1982 – starszy asystent, Uniwersytet Gdański
01.06.1982–30.06.1991 – adiunkt, Uniwersytet Gdański
01.07.1991–31.05.1995 – adiunkt habilitowany, Uniwersytet Gdański
01.06.1995– 8.06.1996 – profesor kontraktowy, kierownik katedry, Uniwersytet Gdański
19.06.1996–30.09.1999 – profesor nadzwyczajny tytularny, kierownik katedry, Uniwersytet Gdański
01.10.1999–30.09.2005 – profesor nadzwyczajny tytularny, Uniwersytet Wrocławski
od 01.10.2005 – profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
od 23.07.2006 – p.o. dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
09.11.2006–31.07.2011 – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
od 01.01.2012 - kierownik Zakładu Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej


Funkcje i członkowstwo

 Funkcje organizacyjne:

 • Organizator i kierownik „Podyplomowego Studium Biologii z Elementami Biotechnologii i Ochrony Środowiska” przy Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG (1994–1995)
 • Kierownik Pracowni Taksonomii i Geografii Roślin (1994–1995)
 • Kierownik Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego (1995-1999)
 • Kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego (1995–1996)
 • Zastępca dyrektora Instytutu Biologii Roślin UWr. (2005–2006)
 • P.o. dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2006)
 • Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2006–2011)

 Rady Naukowe i Komitety:

 • Członek sekcji P04F Komitetu Badań Naukowych (do 2000 r.)
 • Członek Rady Naukowo-Społecznej Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego (1997–2000 r.)
 • Członek Rady Programowej Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie (1994–2002)
 • Konsultant w programie dydaktycznym "Czysta Wisła", prowadzonym przez Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie (1994–2002)
 • Członek Komitetu Botaniki Polskiej Akademii Nauk (od 1994 r.)
 • Członek Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (od 1993 r.) wiceprzewodniczący KOP (2003–2008 r.)
 • Członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego (od 1996 r.)
 • Członek Rady Naukowo-Społecznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (od 1996 r.)
 • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu (2002–2008)
 • Członek Kapituły Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego przy Polskim Towarzystwie Botanicznym
 • Członek zespołu specjalistów Zintegrowanego Monitoringu Ochrony Środowiska
 • Członek zespołu specjalistów Monitoringu Leśnego
 • Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (2004–2008 r.)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (od 2007 r.)

 Towarzystwa naukowe:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Sekretarz Sekcji Lichenologicznej PTB (1986–1992)
 • Przewodniczący Sekcji Lichenologicznej PTB (1992–1998)
 • Członek Zarządu Głównego PTB (1992–1995)
 • Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTB (1995–2000)
 • Członek-korespondent British Lichen Society (19931999 r.)
 • Członek Bryologicko-Lichenologické Sekce České Botanické Společnosti (od 1998 r.)
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1996 r.)
 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni (od 1993 r.)
 • Członek Suwalsko-Augustowskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999 r.)

 Komitety redakcyjne:

 • Sekretarz redakcji „Zeszytów Naukowych Wydziału BGiO UG, Biologia” (1977–1990)
 • Członek Rady Programowej Wydawnictw Ligi Ochrony Przyrody (1983–1986)
 • Członek komitetu redakcyjnego „Fragmenta Floristica et Geobotanica” (1991–1993)
 • redaktor i wydawca biuletynu Sekcji Lichenologicznej PTB (1993–998)
 • współredaktor „Atlas of the Geographical Distribution of the Lichens in Poland” (od 1993 r.)
 • współautor i wydawca ciągłego wydawnictwa zielnikowego „Lichenes Poloniae Exsiccati” (1994–2002)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Polish Journal of Botany”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Polish Botanical Studies”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Suwalsko-Augustowskiego”
 • Członek Kolegium Współpracowników Uczelnianych czasopisma „Uniwersytet Wrocławski” (do 2000–2006 r.)
 • Redaktor naczelny „Acta Botanica Cassubica” (1999–2002) i członek Komitetu Redakcyjnego (od 2002)
 • Redaktor naczelny „Acta Botanica Silesiaca” (od 2000 r.).

 Tematyka badawcza

 • ekologia, geografia, florystyka, zagrożenia i ochrona porostów,
 • florystyka i fitosocjologia roślin naczyniowych,
 • ochrona przyrody,
 • monitoring biologiczny

 Udział w projektach badawczych (tylko po uzyskaniu stopnia dr hab.)

 • Grant MNiSW nr 1170/PO4/96/1 pt. „Porosty rodzaju Peltigera w Polsce na tle współczesnej systematyki rodzaju” (1997–1999 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr 6 P04C 031 12 pt. „Porosty Puszczy Boreckiej i jej obrzeży. Studium florystyczno-ekologiczne” (1997–2000 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr 6 P04G 078 15 pt. „Rozmieszczenie, zasoby oraz ochrona zagrożonych i ginących gatunków roślin, porostów i grzybów makroskopowych Pomorza Gdańskiego” (1999–2002 r.) – główny wykonawca
 • Grant MNiSW nr 6 P205 052 06 pt. „Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce” (1995–1997 r.) – główny wykonawca
 • Grant MNiSW nr 6 P04F 059 14 pt. „Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce” (1998–2000 r.) – główny wykonawca
 • Grant MNiSW nr 6 P04C 056 19 pt. „Porosty z rodzaju Lepraria i Leproloma w Polsce – studium taksonomiczno-ekologiczne” (2001–2003 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr 3 P04C 010 24 pt. „Zróżnicowanie wybranych europejskich populacji Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt & Thell w oparciu o badania terenowe i molekularne” (2003–2004 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr 3 P04F 087 23 pt. „Porosty epiksyliczne Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego„ (2003–2005 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr 3 P04F 086 22 pt. „Ekologia porostów brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth.” (2003–2005 r.) – kierownik grantu
 • Pojekt Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nr 888/5/IBR/04 pt. „Rozmieszczenie i ochrona stanowisk granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria) dla potrzeb programów ochrony przyrody dla nadleśnictwa” (2004–2005 r.) – kierownik projektu
 • Grant MNiSW nr 2 P04C 097 29 pt. „Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich” (2006–2008 r.) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr N30406431/2479 pt. „Naturalne i antropogeniczne przemiany zbiorowisk borowych Borów Dolnośląskich” (2006–2008 r.) – kierownik grantu
 • Grant Rektora UWr. (2007 r.)
 • Grant Rektora UWr. (2008 r.)
 • Grant MNiSW nr 2200/B/P01//2008/35 pt. „Przemiany lichenobioty Gór Stołowych na tle uwarunkowań siedliskowo-antropogenicznych” (2008–2011; realizowany) – kierownik grantu
 • Grant MNiSW nr N N304 029 139 pt. „Wykorzystanie geograficznego systemu informacji (GIS) do oceny zróżnicowania zespołów ciepłolubnych i acydofilnych lasów dębowych Sudetów i ich uwarunkowań siedliskowych” (2010 r. – realizowany)
 • European Union Expert w polsko-litewskim projekcie nr 98-LT/PL-17-S-04, pt. “Diversity of lichens and lichenicolous fungi along the planned highway Via Baltica at the Polish-Lithuanian state border” finansowanym z funduszu Phare (19992000 r.) wykonawca
   
 • Projekt nr GW/2001/20, finansowanym ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Phare 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia PL0103.07. pt. „Ochrona porostów na obszarach chronionych Euroregionu Niemen” (2003–2004) – wykonawca
 • Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowany z Fundacji Orange pt. „Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej” (2008–2010) – wykonawca

 Staże, szkolenia

 • Niemcy, Uniwersytet w Greifswaldzie, staż naukowy, 1987
 • Niemcy, Uniwersytet w Bremen, staż naukowy, 1989
 • Estonia, Uniwersytet w Tallinie, staż naukowy, 1990
 • Niemcy, Uniwersytet w Bremen, staż naukowy, 1990
 • Słowacja, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, staż naukowy, 2001
 • Rosja, Wisztyniecki zapovednik, badania terenowe, 2004
 • Słowacja, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, staż naukowy, 2005
 • Czechy, Uniwersytet w Ostrawie, Wymiana w ramach programu Erasmus, 2008
 • Rosja, Uniwersytet w Tomsku, Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku, staż naukowy i badania terenowe, 2010

 Wypromowane prace doktorskie

 • Krzysztof Gos – Mchy Słowińskiego Parku Narodowego - studium florystyczno-ekologiczne (1995)
 • Beata Sągin – Porosty antropogenicznych podłoży skalnych w Polsce – Uniwersytet Gdański, Gdańsk (1999)
 • Jolanta Miądlikowska* – Porosty rodzaju Peltigera w Polsce na tle współczesnej systematyki rodzaju – Uniwersytet Gdański, Gdańsk (1999)
 • Andrzej Kepel – Porosty Poznania i ich znaczenie jako wskaźnika zanieczyszczenia atmosfery – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (1999)
 • Anna Zalewska – Ekologia porostów Puszczy Boreckiej i jej obrzeży. Studium bioróżnorodności – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (2000)
 • Martin Kukwa* – Porosty z rodzajów Lepraria i Leproloma w Polsce – Uniwersytet Gdański, Gdańsk (2003)
 • Magdalena Opanowicz* – Zróżnicowanie wybranych europejskich populacji Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & Thell w oparciu o badania terenowe i molekularne – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2004)
 • Katarzyna Szczepańska – Antropogeniczne przemiany lichenoflory Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2007)
 • Ewa Stefańska-Krzaczek – Stan i tendencje dynamiczne zbiorowisk borowych Borów Dolnośląskich – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2008)
 • Edyta Adamska – Porosty Torunia i ich rola bioindykacyjna – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń (2009)
 • Agnieszka Kowalewska – Studium florystyczno-ekologiczne porostów brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth, na przykładzie wschodniej części Pomorza Zachodniego – Uniwersytet Gdański, Gdańsk (2010)

 *prof. dr hab. Martin Kukwa jest dwukrotnym laureatem stypendium Fundacji Nauki Polskiej (w latach 2001 i 2002)

*dr Jolanta Miądlikowska uzyskała następujące wyróżnienia:

2002 MSA Student and Young Investigator Foreign Travel Award, Corvallis, Oregon, U.S.
2000 Mason E. Hale Award for an outstanding work resulting from a doctoral dissertation by a young lichenologist; International Association for Lichenology, IAL4, Barcelona, Spain.
2000 "Deep Green" Travel Award to Botany 2000; Botanical Society of America, BSA, Portland, Oregon, U.S.
1995 Gdansk Scientific Society Award for scientific achievements; Gdansk, Poland.
1992 Young Scientist Award for scientific achievements; Foundation for Development of the University of Gdansk, Gdansk, Poland.
Na szczególną uwagę zasługuje nagroda im M. Hale, przyznana przez International Association for Lichenology, za najlepszą pracę doktorską wykonaną na świecie w latach 1997-2000.

*dr Magdalena Opanowicz otrzymała Ernst-Mach-Scholarschip w Uniwersytecie w Graz (Austria)

Prace doktorskie realizowane

 • Monika Dimos – Antropogeniczne przemiany lichenoflory Gór Stołowych
 • Daria Zarabska* – Porosty w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego
 • Bogumiła Wojtyła-Kuchta – Zmiany anatomicze i cytologiczne plech porostu Hypogymnia physodes (L.) Ach. pod wpływem zanieczyszczenia powietrza
 • Katarzyna Jando – Porosty epiksyliczne Iławskiego Parku Krajobrazowego
 • Anna Sadowska-Deś* – Lasallia pustulata – analiza rozmieszczenia na świecie na podstawie danych molekularnych

 *mgr Daria Zarabska i mgr Anna Sadowska-Deś otrzymały stypendia Deutsche Bundesstiftung Umwelt

 Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

 Ponad 50 prac magisterskich i licencjackich w Uniwersytetach: Gdańskim, Wrocławskim i UAM w Poznaniu.

 Proponowane tematy prac magisterskich

 1. Rekolonizacja przez porosty obszarów leśnych w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy (praca terenowa w wybranych punktach)
 2. Zasiedlanie modrzewi przez porosty – studium ekologiczne (praca terenowa w wybranych punktach – transekt przez Dolny Śląsk, od Gór Izerskich po Syców)
 3. Biologia populacji Caloplaca marina na polskim wybrzeżu Bałtyku (praca terenowa, głównie na wyspie Wolin – badania populacji porostu na głazach leżących na plaży)
 4. Rozmieszczenie porostów z rodzaju Parmelina w Europie (praca głównie kameralna – kwerenda po zielnikach polskich, czeskich, słowackich, niemieckich i austriackich oraz studia literaturowe)

 PUBLIKACJE (238 publikacji):

 Książki i monografie naukowe:

 Fałtynowicz W. 1983. Polska bibliografia lichenologiczna. – Instytut Botaniki PAN, Kraków, 184 ss.

Fałtynowicz W. 1986. The dynamics and role of lichens in a managed Cladonia-Scotch pine forest (Cladonio-Pinetum). – Monogr. Bot. 69: 396.

Fałtynowicz W., Izydorek I., Budzbon E. 1991. The lichen flora as bioindicator of air pollution of Gdańsk, Sopot and Gdynia. – Monogr. Bot. 73: 352.

Fałtynowicz W. 1992. The lichens of Western Pomerania - an ecogeographical study. – Polish Bot. Studies 4: 1183. (wersja polskojęzyczna: 1991. Porosty Pomorza Zachodniego - studium ekologiczno-geograficzne. – Wyd. UG, Gdańsk, 187 ss.)

Fałtynowicz W. 1993. A checklist of the Polish lichen forming and lichenicolous fungi including parasitic and saprophytic fungi occurring on lichens. – Polish Bot. Studies 6: 165.

Fałtynowicz W. 1995. Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza. Zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków. – Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno, 141 ss.

Fałtynowicz W. 1997. Porosty głazów narzutowych parków krajobrazowych Trójmiejskiego i Kaszubskiego. – Monogr. Bot. 81: 1–54.

Wawrzoniak J., Małachowska J., Solon J., Fałtynowicz W., Sierota Z., Adamski L., Załęski A., Kolk A., Lech P. 1999. Forest condition in Poland in 1998. – Chief Inspectorate for Environmental Protection, Warszawa, 44 pp. (książka wydana także w języku polskim).

Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist. – W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, 435 pp.

Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2004. Porosty północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 62 ss.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Lichens of Suwalski Landscape Park. – In: Zalewska A., Fałtynowicz W. (eds.), Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, p. 5–50.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Lichens of Romincka Primeval Forest. – In: Zalewska A., Fałtynowicz W. (eds.), Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, p. 51–109.

Wawrzoniak J., Małachowska J., Solon J., Fałtynowicz W., Kolk A., Dobrowolski M., Lech P., Kluziński L., Janek M., Wójcik J. 2004. Forest condition in Poland in 2003. – Inspectorate for Environmental Protection, Warszawa, 63 pp.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2006. Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. – Acta Botanica Cassubica, Monographiae 2: 1–98.

 Artykuły naukowe:

Fałtynowicz W., Szmeja J. 1978. O potrzebie utworzenia stref ochronnych wokół jezior lobeliowych. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 34(5): 5–17.

Fałtynowicz W. 1980. Porosty północno-zachodniej części Borów Tucholskich. – Fragm. Flor. Geobot. 26.1: 81–102.

Fałtynowicz W., Tobolewski Z. 1980. Cetraria nivalis (L.) Ach. w Borach Tucholskich (Pomorze Zachodnie). – Fragm. Flor. Geobot. 26(2): 341–347.

Fałtynowicz W. 1981. Zmiany we florze porostów naziemnych w zależności od wieku nasadzeń sosnowych na siedlisku Cladonio-Pinetum. – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 2: 81–90.

Fałtynowicz W. 1982. Reakcja runa boru suchego na jednorazowe nawożenie mineralne. – Prace IBL 582: 113–163.

Fałtynowicz W., Machnikowski M. 1982. Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Las Ostrzycki" na Pojezierzu Kaszubskim. – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 3: 37–54.

Fałtynowicz W. 1983. Porosty jako wskaźniki zmian zachodzących w wyniku nawożenia mineralnego suchych borów sosnowych (Cladonio-Pinetum). – W: Fabiszewski J. (red.), Bioindykacja skażeń przemysłowych i rolniczych. – Ossolineum, Wrocław, s. 277–283.

Fałtynowicz W. 1983. Zmiany we florze roślin naczyniowych w borze suchym wywołane wprowadzeniem podszytu. – Sylwan 3: 11–18.

Fałtynowicz W. 1983. Zmiany biomasy runa boru chrobotkowego (Cladonio-Pinetum) pod wpływem nawożenia mineralnego. – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 4: 109–121.

Buliński M., Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmeja J. 1983. Współczesny stan flory i roślinności rezerwatu "Krzywe Koło w pętli Wdy". – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 4: 81–108.

Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmeja J. 1984. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 5: 61–91.

Fałtynowicz W. 1986. Porosty Bielawskiego Błota - stan obecny i analiza zmian po 30 latach dewastacji torfowiska. – Fragm. Flor. Geobot. 29(3/4): 415–434.

Fałtynowicz W, Miądlikowska J. 1986. Porosty okolic Ocypla na Pojezierzu Starogardzkim. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 6: 133–146.

Fałtynowicz W., Picińska-Fałtynowicz J., Szmeja J. 1986. Roślinność projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego w Trójmieście. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 6: 117–131.

Fałtynowicz W. 1988. Wpływ upraw Pinus sylvestris i Salix daphnoides na stosunki florystyczne w zespole Helichryso-Jasionetum cladonietosum. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 29–41.

Fałtynowicz W. 1988. Projektowany rezerwat florystyczno-leśny "Kaszebskie Liszaje" w Białogórze na Pomorzu Zachodnim. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 9(1): 27–32.

Fałtynowicz W., Markowski R., Sienkiewicz B. 1988. Stan populacji i warunki występowania Taxus baccata L. w rezerwacie "Choczewskie Cisy" na Pomorzu Zachodnim. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 8(2): 23–28.

Sulma T., Fałtynowicz W. 1988. Materiały do rozmieszczenia porostów z rodziny Parmeliaceae w Polsce. – Acta Mycol. 23(1): 107–123.

Fałtynowicz W., Tobolewski Z. 1989. The lichenized Ascomycotina (Ascomycetes lichenisati) of the Kaszuby Lake District in northern Poland. – Fragm. Flor. Geobot. 34(3/4): 445–521.

Sulma T., Fałtynowicz W. 1989. Materiały do flory porostów Gór Czywczyńskich. I. Parmeliaceae. – Fragm. Flor. Geobot. 34(1/2): 191–200.

Fałtynowicz W. 1990. Zanikanie porostów na Pomorzu Zachodnim jako wynik antropogenicznych przekształceń środowiska. – Biuletyn Informacyjny WOINTE 5(5), Opole, s. 1–9.

Fałtynowicz W., Miądlikowska J. 1990. Materiały do flory porostów Pomorza Zachodniego (północna Polska). – Acta Mycol. 26(2): 45–64.

Fałtynowicz W. 1991. Lichen mapping in Poland. Stuttgarter Beitr. Naturk., A, 456: 41–42.

Betleja L., Fałtynowicz W. i in. 1991. Porosty (Lichenes) Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. – W: Lipnicki L. (red.), V Zjazd Lichenologów Polskich. – Gorzów Wlkp., s. 5–32.

Fałtynowicz W., Grzymała G. 1991. Wybrane aspekty zmienności ekologicznej Cladonia gracilis (L.)Willd. – W: Lipnicki L. (red.), V Zjazd Lichenologów Polskich. – Gorzów Wlkp., s. 55–61.

Fałtynowicz W. 1993. Buellia aethalea (Ach.) Th.Fr. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 17–21.

Fałtynowicz W. 1993. Parmelia submontana Nadv. ex Hale. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 41–45.

Fałtynowicz W. 1993. Pyrrhospora quernea (Dickson) Koerber. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 59–63.

Fałtynowicz W. 1993. Steinia geophana (Nyl.) B. Stein. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 65–67.

Markowski R., Fałtynowicz W. 1993. Zbiorowiska roślinne i flora rezerwatu „Choczewskie Cisy” na Pomorzu Zachodnim. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 9: 5–26.

Fałtynowicz W. 1994. Klasyfikacja porostów synantropijnych. – Arboretum Bolestraszyce 2: 21–30.

Fałtynowicz W. 1994. Lichens of Puszcza Goleniowska in north-western Poland. – Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 653–659.

Cieśliński S., Fałtynowicz W., Miądlikowska J. i in. 1994. Materiały do flory porostów Puszczy Knyszyńskiej. – Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica 1: 49–61.

Fałtynowicz W., Miądlikowska J. 1994. Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. 1, Nos 1–25. Laboratory of Plant Taxonomy and Phytogeography, Gdańsk University, Gdańsk, s. 1–9.

Fałtynowicz W., Sulma T. 1994. Distributional data for epiphytic taxa of the Pertusariaceae (lichenized Ascomycotina) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 39(1): 291–296.

Fałtynowicz W., Sulma T. 1994. Materials to the flora of lichenized Ascomycotina of the Czywczyn Mts. (Eastern Carpathians, Ukraine). Part II. Herzogia (Austria) 10: 93–98.

Fałtynowicz W. i in. 1994. Porosty Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13(3): 9–28.

Fałtynowicz W., Sągin B. 1995. Pyrenocollema halodytes (Nyl.) R.C. Harris, a new lichen species (Ascomycotina lichenisati) in Poland. – Acta Mycol. 30(1):174–150.

Fałtynowicz W., Wojtyła-Kuchta B. 1995. Lichens of the Hel peninsula. – Acta Mycol. 30(1): 137–146.

Fałtynowicz W. 1996. Porosty rezerwatu „Bagnisko Niedźwiady” i „Bagno Biel”, zasługujących na ochronę torfowisk na Pomorzu Zachodnim. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 15(2): 3–11.

Fałtynowicz W. 1997. Wydawnictwa zielnikowe porostów z Polski i wykaz taksonów w nich wydanych. – W: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. – Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań, s. 201–222.

Fałtynowicz W. 1997. Zagrożenia porostów i problemy ich ochrony. – Przegląd Przyrodniczy 8(3): 35–46.

Fałtynowicz W. 1997. Porosty jako bioindykatory w monitoringu. – Wigierski Park Narodowy, Suwałki, s. 76–79.

Fałtynowicz W. 1997. Lichens as indicators of bog-community degeneration. – Acta Mycol. 32(2): 347–368.

Fałtynowicz W., Miądlikowska J. 1997. Porosty. – W: H. Piotrowska (red.), Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. – Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s. 119–131.

Sągin P., Fałtynowicz W., Markowski R. 1998. Wsteczna delta Świny. – W: J. Herbich, M. Herbich (red.), Szata roślinna Pomorza. Gdańsk, s. 53–56.

Markowski R., Fałtynowicz W., Sągin P. 1998. Nadmorski klif woliński i jego roślinność. – W: J. Herbich, M. Herbich (red.), Szata roślinna Pomorza. Gdańsk, s. 37–40.

Fałtynowicz W. 1998. Principles of lichen monitoring in Poland. – W: „Lobarion lichens as indicators of the primeval forest of the Eastern Carpathians”. Kiev, Ukraina, s. 170–172.

Fałtynowicz W. 1998. Porosty regionu gdańskiego - ich specyfika, zagrożenia i problemy ochrony. – W: Herbich J., Herbich M. (red.), Szata roślinna Pomorza. – Gdańsk, s. 293–303.

Czyżewska K., Fałtynowicz W. 1998. Monitoring przyrody ożywionej - porosty. – W: K. Czyżewska (red.), Różnorodność biologiczna porostów. – Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–27.

Czyżewska K., Fałtynowicz W. 1998. Monitoring porostów w Polsce - założenia i metody. – Przegląd Przyrodniczy 9(1/2): 39–53.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 1999. Cyphelium tigillare (Caliciaceae, Ascomycota lichenisati) in the Polish lowland. – Graphis Scripta 10: 51–52.

Fałtynowicz W. 1999. Mszaki i porosty w drzewostanach iglastych na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu. – W: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 r. na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 47–50 + 7 tabel w załączniku.

Motiejunaite J., Zalewska A., Kukwa M., Fałtynowicz W. 1999. New for Ukraine or interesting lichens and allied fungi from the regional landscape park “Stuzhytzia”. – Ukr. Bot. Zhurn. 56.6: 596–597.

Fałtynowicz W. 1999. Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 2: 39–45. Instytut Botaniki PAN, Kraków

Fałtynowicz W., Bylińska E. 1999. Lasallia pustulata (L.) Merat. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 2: 29–33. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Fałtynowicz W. 1999. Collema flaccidum (Ach.) Ach. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 2: 13–17. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2000. Lichens of the „Cisy w Czarnym” reserve (Western Pomerania, N Poland) with emphasis on old growth forest species. – Folia Cryptogamica Estonica 36: 11–15.

Markowski R., Fałtynowicz W. 2000. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Mierzeja Sarbska”. – Acta Botanica Cassubica 1: 31–41.

Fałtynowicz W., Marcinkowska E., Rutkowski P. 2000. Porosty rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” koło Rumii na Pojezierzu Kaszubskim. – Acta Botanica Cassubica 1: 119–126.

Markowski R., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Sągin P. 2000. Zróżnicowanie i wybrane problemy ochrony nieleśnych zbiorowisk roślinnych na obszarze morenowej części Wolińskiego Parku Narodowego. – Klify 4: 149–155.

Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R., Sągin P. 2000. Wybrane problemy ochrony ekosystemów leśnych. – Klify 4: 157–164.

Sągin P., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R. 2000. Perspektywy ochrony nieleśnej roślinności wstecznej delty Świny. – Klify 4: 165–170.

Fałtynowicz W. 2001. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Starogardzie Gdańskim przy wykorzystaniu porostów jako wskaźników biologicznych. – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne 179: 187–195.

Fałtynowicz W., Królak D. 2001. Porosty rezerwatu „Jar rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim. – Acta Botanica Cassubica 2: 133–141.

Markowski R., Fałtynowicz W. 2001. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy w Czarnym” na Pomorzu Zachodnim. – Acta Botanica Cassubica 2: 51–58.

Fałtynowicz W. 2002. Cyphelium inquinans (Sm.) Trevisan. – W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 35–38. Instytut Botaniki PAN, Kraków

Kukwa M., Fałtynowicz W. 2002. Porosty i grzyby naporostowe rezerwatu „Głazowisko Bachanowskie” i przyległego lasu łęgowego. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(4): 375–384.

Fałtynowicz W. 2003. Różnorodność gatunkowa – porosty. – W: Andrzejewski R. & Weigle A. (red.), Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 29–35.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. – Monogr. Bot. 91: 63–77.

Fałtynowicz W. 2003. Mosses, liverworts and lichens in forests. – In: Wawrzoniak J. et all., Forest condition in Poland in 2003. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, p. 24–29.

Fałtynowicz W. 2004. Rekolonizacja przez porosty – optymistyczny trend w stanie środowiska. – In: Kejna, M., Uscka, J. (eds.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. UMK, Toruń, p. 321–325.

Fałtynowicz W., Motiejûnaitë J. 2004. Diversity of lichens and lichenicolous fungi along the planned highway Via Baltica at the Polish-Lithuanian state border. – Botanica Lithuanica

Fałtynowicz W., Halama M., Kmiecik M. 2004. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska). – Acta Botanica Silesiaca 1: 35–48.

Fałtynowicz W. 2005. Ochrona porostów. – W: Gwiazdowicz D. J. (red.), Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. – Wydawnictwo PTL, Poznań, s. 27–33.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2005. Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. 2 (Nos. 26–50). – Acta Bot. Cassub. 5: 187–196.

Fałtynowicz W. 2006. Porosty w lasach Polski – znaczenie, zagrożenie, ochrona. – [Lichens in the Polish forests – importance, threat, conservation] – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 8(4): 193–200.

Fałtynowicz W. 2007. Kiedy kwitną sztalugi. Zielnik na obrazach malarzy polskich monachijczyków. – W: Fałtynowicz Z., Ptaszyńska E. (red.), Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice. – Wyd. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki, s. 71–79.

Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A., Dimos M. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku narodowym. – Parki Nar. Rez. Przyr. 26(1): 3–16.

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2008. Monitoring stanu atmosfery w Karkonoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników.– W: Mazur A., Raj A., Knapik R. (red), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, s. 280–289.

Fałtynowicz W. 2010. Ochrona granicznika płucnika Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Poradnik dla Pracowników Parków Narodowych. http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/budowa_por/por3_5.htm

Sawicka-Kapusta K., Fałtynowicz W. 2010 Porosty wskaźnikiem zmian środowiska przyrodniczego pod wpływem antropopresji. – w druku.

Fałtynowicz W. 2011. Porosty Polski – stan poznania, ochrona, zagrożenia, perspektywy badań. – Instytut Botaniki PAN, Kraków, w druku.

Notatki naukowe:

Fałtynowicz W. 1978. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych nadleśnictwa Przymuszewo w Borach Tucholskich. – Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B 30: 193–197.

Fałtynowicz W. 1981. Nowe stanowisko Collema flaccidum (Ach.) Ach. (Lichenes) na Pomorzu Zachodnim. – Fragm. Flor. Geobot. 27(1/2): 261–263.

Fałtynowicz W. 1981. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. i Collema flaccidum (Ach.) Ach. na Suwalszczyźnie. – Fragm. Flor. Geobot. 27(3): 523–525.

Machnikowski M., Fałtynowicz W. 1982. Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu "Las Ostrzycki" na Pojezierzu Kaszubskim. – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 3: 55–62.

Fałtynowicz W., Piotrowska H. 1983. Storzan bezlistny Epipogium aphyllum nad Jeziorem Ostrzyckim na Pojezierzu Kaszubskim. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 39(6): 81–83.

Markowski R., Fałtynowicz W. 1984. Pomnikowe jałowce w Pobłociu na Pojezierzu Kaszubskim. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 40(4): 56–60.

Fałtynowicz W., Budzbon E. 1986. Drugie stanowisko Cetraria nivalis (L.)Ach. na niżu polskim. – Fragm. Flor. Geobot. 29(3/4): 451–456.

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1986. Interesujący i godny zachowania fragment naturalnej roślinności Trójmiasta. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 42(2): 63–67.

Fałtynowicz W., Markowski R. 1994. Nowe stanowisko rzadkiego podgatunku widłaka spłaszczonego Diphasium complanatum subsp. zeilleri w Borach Tucholskich. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 50(3): 84–85.

Fałtynowicz W. 1995. Nowe stanowisko dziewięćsiła bezłodygowego Carlina acaulis na Równinie Charzykowskiej (Pomorze Zachodnie). – Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(2): 97–99.

Fałtynowicz W. 1998. Wykaz gatunków porostów chronionych w Polsce. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 54(1): 96–107.

Fałtynowicz W. 2000. Diploschistes muscorum i inne interesujące porosty z Borów Tucholskich. – Acta Botanica Cassubica 1: 143–145.

Fałtynowicz W., Piotrowska H., Markowski R., Sągin P. 2000. Uwagi o ochronie roślin naczyniowych w Wolińskim Parku Narodowym. – Klify 4: 141–148.

Fałtynowicz W. 2004. Porosty. – W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.), Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. – Acta Botanica Cassubica 4: 65–67.

Fałtynowicz W. 2007. Stan i ochrona różnorodności porostów Suwalskiego Parku Krajobrazowego. – W: Fałtynowicz Z. (red.), Kraina Hańczy. – Wyd. Stowarzyszenie miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Turtul, s. 49–52.

Redakcja książek:

Fałtynowicz W., Latałowa M., Szmeja J. 1995. (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. – Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań.

Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. 2004 (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. – Acta Botanica Cassubica 4: 5–137.

 INNE PUBLIKACJE:

 Książki popularno-naukowe i rozdziały w książkach:

Fałtynowicz W. 1994. Monitoring powietrza. Porosty jako biowskaźniki zanieczyszczeń. – Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno, 34 ss.

Fałtynowicz W. 1998. Powietrze. W: Szkolny monitoring środowiska. – Wyd. CEEW, Krosno, zeszyt 3: 1–14. – rozdział w podręczniku

Fałtynowicz W. 1998. Szkolny Monitoring Powietrza. Bioindykacja. – Wyd. CEEW, Krosno, 22 ss.

Wilga M.S., Buliński M., Fałtynowicz W. 1998. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Cz. I. Ścieżka w dolinie Samborowo (Lasy Oliwskie). – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, ss. 131.

Wilga M.S., Fałtynowicz W., Buliński M., Błażuk J., Sikora A., Ciechanowski M. 1999. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Cz. II. Ścieżka w dolinie Samborowo - fauna. Ścieżka w Dolinie Radości. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, ss. 165.

Fałtynowicz W. 1999. Vzduch. – W: Skolsky monitoring prostredstwa. Krosno-Koszyce (Słowacja). 13 pp. – rozdział w podręczniku

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Porosty Puszczy Rominckiej. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 79 ss. (także wersja rosyjskojęzyczna).

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Świerubska T. 2004. Porosty Suwalskiego Parku Krajobrazowego. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 32 ss.

 Artykuły popularno-naukowe:

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1983. W Trójmieście powstanie Nadmorski Ogród Botaniczny. – Przyr. Pol. 12: 22–23.
Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1985. Projektowany Nadmorski Ogród Botaniczny w Trójmieście. – Wiad. Bot. 29(3): 229–232.
Fałtynowicz W. 1985. Motywy przyrodnicze w rysunku humorystycznym. – Przyr. Pol. 4: 14.
Fałtynowicz W. 1996. Słowiński Park Narodowy. – W: L. Włostowska (red.), Parki Narodowe w Polsce. – Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa, s. 278–279.
Fałtynowicz W. 1996. Najprostsza metoda oceny czystości powietrza przy pomocy porostów. – Obserwator Przyrody 6(3/4): 14.
Fałtynowicz W., Zieliński S. 1996. Nie skrobać głazów. – Przegląd Leśniczy 2/96: 14.
Fałtynowicz W. 1997. Słowiński Park Narodowy. – W: K. Woźniak, W. Górski (red.), Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego. –Wojewoda Słupski, Słupsk: 59–62.
Fałtynowicz W. 1999. Rośliny chronione. – W: Raport środowiskowy. – Wyd. Diagram, Poznań, s. 25–43.
Fałtynowicz W. 2000. Łąki nasze kwieciste. – Jaćwież 11: 16–17.
Fałtynowicz W. 2001. Gdzie piaski grają. – Uniwersytet Wrocławski 5/7: 20–23.
Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Zalewska A., Świerubska T. 2004. Porosty – ścieżka poznawcza. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 16 ss.
Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Porosty – ścieżka edukacyjna. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 16 ss.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M., Fałtynowicz W. 2007. Puszcza Romincka – ścieżka edukacyjna. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki, 16 ss.
Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Zalewska A., Świerubska T. 2004. Porosty. – W: Wędrówki edukacyjne. – Wyd. Suwalski Park Krajobrazowy, Suwałki, 25 pp.

 Abstrakty:

 Fałtynowicz W. 1980. Udział porostów w procesie murszenia pniaków sosnowych na siedlisku Cladonio-Pinetum. – XLV Zjazd PTBot., Lublin, s. 126.

Fałtynowicz W. 1990. The lichen flora as bioindicator of air pollution of Gdañsk, Sopot and Gdynia. W: XXth Anniversary of the University of Gdañsk. International Symposium - abstracts of lectures/communications. – Uniw. Gdański, Gdańsk: 1.

Fałtynowicz W. 1992. Synanthropic lichens. – W: Cieśliński S. (red.), 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kielce, 1-5.09.1992. Streszczenia referatów i plakatów. Kielce: 166.

Fałtynowicz W. 1993. Man's influence on lichen dispersal - synanthropic lichens. – W: Fungi and lichens in the Baltic region. The 12th International Conference on Mycology and Lichenology. Abstracts. Institute of Botany, Vilnius University, Vilnius: 136.

Fałtynowicz W. 1995. Parmeliaceae (Ascomycotina lichenisati) Polski. – W: Mirek Z., Wójcicki J.J. (red.), Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków 26.06.-01.07.1995. Kraków: 92.

Fałtynowicz W. 1996. Kilka uwag o zagrożeniach porostów i problemach ich ochrony. – W: Badania naukowe w parkach krajobrazowych. Streszczenia referatów i posterów. Gdańsk-Schodno.

Fałtynowicz W. 1997. Bioindykatory w monitoringu. – W: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych - Wigry, 10-11 września 1997 r. Wyd. Wigierski Park Narodowy, Krzywe k. Suwałk: 14.

Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R., Sągin P. 1997. Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów leśnych. – Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje: 22–23.

Markowski R., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Sągin P. 1997. Nieleśne zbiorowiska roślinne na obszarze morenowej części Wolińskiego Parku Narodowego. – Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje: 24–25.

Sągin P., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R. 1997. Problemy ochrony nieleśnej roślinności wstecznej delty Świny. – Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje: 26–27.

Fałtynowicz W., Piotrowska H., Markowski R., Sągin P. 1997. Problemy ochrony roślin naczyniowych. – Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje: 28.

Fałtynowicz W. 1998. Dwa wieki badań lichenologicznych w Polsce. – W: J. Miądlikowska (red.) Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad Sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk 1998. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk: 132.

Fałtynowicz W. 1998. Rodzime drzewa i krzewy na polskim wybrzeżu. – W: J. Miądlikowska (red.) Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad Sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk 1998. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk: 565.

Czyżewska K., Fałtynowicz W., Kiszka J. 2001. Polska terminologia lichenologiczna. – W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, p. 172.

Fałtynowicz W. 2003. Rekolonizacja przez porosty – optymistyczna tendencja w monitoringu środowiska. – W: XIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń, Koniczynka, 3-5 września 2003 r. Streszczenia referatów. Wyd. UMK, Toruń, s. 45–47.

Fałtynowicz W. 2005. The state of knowledge of Polish lichen biota. – In: Konferencia Diverzita lisajnikov – poznanie, zmeny a trendy vyvoja. Abstrakty. Bratislava, 10.3.2005. Wyd. Botanicky ustav SAV, Bratislava, p. 9.

Fałtynowicz W. 2006. Porosty w lasach Polski – znaczenie, zagrożenie, ochrona. – [Lichens in the Polish forests – importance, threat, protection] – Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, p. 18.

Fałtynowicz W., Kossowska M., Szczepańska K., Dimos M. 2006. Epiphytic lichens of the Karkonosze National Park – their status, threat and monitoring. – In: Geoekologické Problémy Krkonoš. Sbornik abstraktů, referatů a posterů. Karkonoski Park Narodowy, Vrchlabi, p. 21.

Raj A., Fałtynowicz W., Kossowska M. 2006. Characteristics of the forest ecosystems in the Karkonosze National Park based on epiphytic lichens. – In: Geoekologické Problémy Krkonoš. Sbornik abstraktů, referatů a posterů. Karkonoski Park Narodowy, Vrchlabi, p. 37.

Fałtynowicz W. 2007. Porosty jako wskaźniki naturalności ekosystemów leśnych. – W: Abstrakty z konferencji „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach”, Rogów, 20-21 marca 2007.

Kossowska M., Fałtynowicz W., Szczepańska K. 2007. Ostoja różnorodności porostów w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze). – 54 Zjazd Polskiego Towarzystawa Botanicznego. Streszczenia referatów i plakatów, Szczecin, s. 128.

Fałtynowicz W. 2011. Гербарий профессора Tadeusza Sulmy как источник знаний о лишайниках Чивчино-Гринявских гор. - Mіжнародної наукової конференції «проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти», Lwów, 30.09-01.10.2011

 Recenzje:

 Fałtynowicz W. 1993. Tonsberg T. 1992. The sorediate and isidiate corticolous crustose lichens in Norway. – Fragm. Flor. Geobot. 37(2): 755–756.

Fałtynowicz W. 1994. P.L. Nimis. 1993. The Lichens of Italy. An annotated catalogue. – Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica 1: 374–375.

Fałtynowicz W. 1994. Uwagi lichenologa o "Słowniku botanicznym" pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich. – Wiad. Bot. 38(1)–2:

Fałtynowicz W. 1994. David L. Hawksworth & Teuvo Ahti. 1990. A bibliographic guide to the lichen floras of the world (second edition). – Wiad. Bot. 1: 375–376.

Fałtynowicz W. 1994 Lumbsch H.T. Die holarktischen vertreten der Flechtengattung Diploschistes (Thelotremataceae). – Wiad. Bot. 38(3/4): 185–186.

Fałtynowicz W. 1994. Froberg L. The calcicolous lichens on the Great Alvar of Oland, Sweden. – Wiad. Bot. 38(3/4): 184–185.

Fałtynowicz W. 1994. Purvis O.W., Coppins B.J. & James P.W. Checklist of lichens of Great Britain and Ireland. – Wiad. Bot. 38(3/4): 186.

Fałtynowicz W. 1994. Matzer M. & Hafellner J. Eine Revision der lichenicolen Arten der Sammelgattung Rosellinia (Ascomycetes). – Wiad. Bot. 38(3/4): 186.

Fałtynowicz W. 1994. Farkas E.E. & Sipman H.J.M. Bibliography and checklist of foliicolous lichenized fungi up to 1992. – Wiad. Bot. 38(3/4): 187.

Fałtynowicz W. 1998. Sokołowski A.W., Kot J., Przyroda województwa suwalskiego. – Jaćwież 1/98: 41.

Fałtynowicz W. 1998. Minionych epok czar. – Wiad. Bot. 42.1: 99–100.

Fałtynowicz W. 1999. X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Koncepcja, wstęp i opracowanie Andrzej Strumiłło. – Wyd. Wigierski Park Narodowy, Krzywe koło Suwałk, 1999 r. 230 ss. ISBN 83-900714-8-7. Jaćwież 5: 52.

Fałtynowicz W. 2001. Po co nam herbarium, czyli na marginesie wypowiedzi Jerzego Marcinkowskiego. – Uniwersytet Wrocławski 4: 28. (polemika)

Felietony:

Fałtynowicz W. 1998. Skąd się wzięła ta głupota? – Jaćwież 1/98: 24.
Fałtynowicz W. 1998. Zamieszkiwania. – Jaćwież 2/98: 24.
Fałtynowicz W. 1998. Sztuczna naturalność. – Jaćwież 3: 29.
Fałtynowicz W. 1999. Na grzbietach kozic do medalu. – Jaćwież 4: 29.
Fałtynowicz W. 1999. Nad wodą czystą. – Jaćwież 5: 35.
Fałtynowicz W. 1999. Moja Wielka Góra. – Jaćwież 6 34.
Fałtynowicz W. 1999. Grzyb nasz powszedni. – Jaćwież 7: 36.
Fałtynowicz W. 1999. List eksperta. – W: Raport środowiskowy. Wyd. Diagram, Poznań: 3.
Fałtynowicz W. 2000. Każdy jest dinozaurem. – Jaćwież 8: 41.
Fałtynowicz W. 2000. Już bardziej nie umiem się śpieszyć. – Jaćwież 9: 39.
Fałtynowicz W. 2000. Pełno ich, a jakoby niczego nie było. – Jaćwież 10: 38.
Fałtynowicz W. 2000. Gość w dom... – Jaćwież 11: 28.
Fałtynowicz W. 2000. Dmuchawce, latawce, wiatr. – Jaćwież 12: 34.
Fałtynowicz W. 2001. Nic nie jest pustynią. – Jaćwież 13: 36.
Fałtynowicz W. 2001. Jak to z drzewem było. – Jaćwież 14: 42.
Fałtynowicz W. 2001. Czupiradło z żółtą plamą. – Uniwersytet Wrocławski 5-6: 28.
Fałtynowicz W. 2001. Przechodząc obok swojego śmiechu. – Uniwersytet Wrocławski 7: 28.
Fałtynowicz W. 2001. Pełna próżnia. – Uniwersytet Wrocławski 8: 28.
Fałtynowicz W. 2001. Jesienna podróż. – Jaćwież 15: 33.
Fałtynowicz W. 2002. Świerki. – Jaćwież 16: 48.
Fałtynowicz W. 2002. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie – Uniwersytet Wrocławski 9: 28.
Fałtynowicz W. 2002. Siądź pod mym cieniem. – Jaćwież 17: 35.
Fałtynowicz W. 2002. Złota gałąź. – Jaćwież 18: 34.
Fałtynowicz W. 2002. Trzcina. – Jaćwież 19. 32.
Fałtynowicz W. 2002. Bez esperacji. – Jaćwież 20. 28.
Fałtynowicz W. 2002. Glosa o drzewach. – Uniwersytet Wrocławski 10: 28.
Fałtynowicz W. 2002. Sztuczna naturalność. – Uniwersytet Wrocławski 11: 28.
Fałtynowicz W. 2002. O grzybach ale nie o grzybobraniu. – Uniwersytet Wrocławski 14/15: 56.
Fałtynowicz W. 2003. Przechodząc obok swojego śmiechu. – Jaćwież 21: 36.
Fałtynowicz W. 2003. Pełna próżnia. – Jaćwież 22: 28.
Fałtynowicz W. 2003. Powrót do natury. – Jaćwież 23: 36.
Fałtynowicz W. 2003. Szare jest piękne. – Jaćwież 24: 43.
Fałtynowicz W. 2003. Przyrodnika na przednówku rozważania. – Uniwersytet Wrocławski 16: 28.
Fałtynowicz W. 2003. Wszystko jest wędrówką. – Uniwersytet Wrocławski 17: 28.
Fałtynowicz W. 2003. Wróble. – Uniwersytet Wrocławski 20: 28.
Fałtynowicz W. 2004. Powrót do natury. – Uniwersytet Wrocławski 22: 28.
Fałtynowicz W. 2004. Kiedy świerk staje się choinką. – Uniwersytet Wrocławski 23: 28.
Fałtynowicz W. 2004. Aureus ramus. – Uniwersytet Wrocławski 24: 28.
Fałtynowicz W. 2004. Nie można dwa razy wejść do tego samego lasu. – Jaćwież 25/26: 38.
Fałtynowicz W. 2004. Drogi. – Jaćwież 27/28: 31; przedruk: Uniwersytet Wrocławski 25: 32.
Fałtynowicz W. 2005. Hodując własnego wroga. – Jaćwież 30: 39.
Fałtynowicz W. 2005. Miedze. – Jaćwież 31: 30.
Fałtynowicz W. 2005. Ten piękny, ohydny łubin… . – Jaćwież 32:
Fałtynowicz W. 2006. Hej, wodo czysta, wodo przejrzysta… . – Panorama Dolnośląska 20/21: 55–56.
Fałtynowicz W. 2006. Góra piasku. – Jaćwież 33: 32.
Fałtynowicz W. 2006. Ziemia, która rodzi kamienie i muzy. – Jaćwież 34: 33.
Fałtynowicz W. 2006. W dzikie nazwy zaplątani, czyli o chłodku w karmniku i co robił koślaczek z brodobrzanką. – Jaćwież 35: 30.
Fałtynowicz W. 2006. A jednak mi nie żal... – Jaćwież 36: 29.
Fałtynowicz W. 2007. Ciąć równo z asfaltem. – Jaćwież 37: 27.

 Inne:

Fałtynowicz W. 1983. Flora. – W: Krajobrazy suwalsko-mazurskie od A do Z. – Krajobrazy 4: 13. – notatka popularno-naukowa

Bylińska E., Fałtynowicz W. 1984. I Spotkanie Lichenologów Polskich - Kielce 1983. – Wiad. Bot. 28(1): 97–98. – sprawozdanie

Fałtynowicz W. 1988. News from the Lichenological Section of the Polish Botanical Society. – Internat. Lichenol. Newsletter 21(2): 48. – sprawozdanie

Fałtynowicz W., Lipnicki L. 1988. Kto jest kim w polskiej lichenologii. – Wyd. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – informator

Fałtynowicz W. 1994. Profesor dr hab. Tadeusz Sulma (1905–1993) jako lichenolog. – Arboretum Bolestraszyce 2: 133–136. – życiorys

Fałtynowicz W. 1995. Porosty. – Wyd. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino. – folder

Fałtynowicz W., Picińska-Fałtynowicz J. 1995. W niewidzialnym świecie. Glony. – Wyd. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino. – folder

Fałtynowicz W. 1996. I etap realizacji monitoringu powietrza w programie „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”. – Aura 6:1–2. – sprawozdanie

Sobocka B., Fałtynowicz W. 1996. Słowiński Park Narodowy. Szlak czarny. – Wyd. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino. – folder

Fałtynowicz W. 1997. Profesor dr hab. Hanna Piotrowska. – W: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Mat. z Sympozjum, Gdańsk 28-30 września 1995 r. Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań: 9–18. – życiorys

Fałtynowicz W. 1997. Praca od podstaw. Opinia o działalności Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. – Obserwator Przyrody 11: 8.

Fałtynowicz W. 1998. Strefy roślinne świata. Mapa. – W: Atlas geograficzny dla klas VI-VII. Wyd. M. Rożak, Gdańsk, s. 9. – mapa

Fałtynowicz W. 1998. Raport z realizacji III etapu monitoringu powietrza w programie „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”. – W: Raport z Programu „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”, Wyd. Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno, s. 64–70. – sprawozdanie

Wyglądając poza zieleń (1998) – tomik wierszy autorstwa 10. botaników polskich, wydany z okazji 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (współautorstwo, wybór i redakcja).

Fałtynowicz W. 2000. Monitoring powietrza. – W: Raport z programu „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”, część V. – Wyd. CEEW, Krosno, s. 47–52.

 Fałtynowicz W. 2001. Monitoring powietrza. – W: Kowalak, A. (red.), Raport z programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”. – CEEW, Krosno, p. 58–63.

Bylińska E., Fałtynowicz W. 2003. Od porostów do uznania. – Uniwersytet Wrocławski 21: 10. (artykuł biograficzny)

Fałtynowicz W. 2007. Wstęp. – W: Fałtynowicz Z. (red.), Kraina Hańczy. – Wyd. Stowarzyszenie miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Turtul, s. 3.

Fałtynowicz W. 2007. Koniopłoch nie myszopłoch, a czarnuszka marzymięta, czyli o nazwach słów parę. – Wiad. Bot. 51.(1/2): 101–102.

Fałtynowicz W. 2008. Ballada o wzorze filotaktycznym. – Wiad. Bot.

Konferencje naukowe

 Po otrzymaniu tytułu profesora aktywny udział (referaty lub postery) w 53 konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.