prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
Pracownia Ekologii Roślinności

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: jadwiga.aniol-kwiatkowska@uni.wroc.pl   
telefon: 71 375 40 83
pokój nr 112


Edukacja, stopnie naukowe

1964 r.– magister biologii, praca magisterska pt. „Flora synantropijna okolic Obornik Śląskich”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1972 r.– doktor nauk przyrodniczych,  rozprawa doktorska pt. „Flora i zbiorowiska roślinne Legnicy, Lubina i Polkowic jako przykład roślinności synantropijnej miast w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym”,  Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1990 r. – doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie biologii-botaniki, rozprawa habilitacyjna „Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2001 r. – tytuł naukowy profesora

Zatrudnienie

1964–1966 – asystent w Zakładzie Morfologii i Systematyki Roślin Instytutu Botaniki i Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego
1966–1972 – starszy asystent w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Botaniki i Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego
1972–1990 – adiunkt w Zakładzie Systematyki  Roślin i Fitosocjologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego
1990–1995 – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego
1995–2000 – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim
2001–2008 – profesor nadzwyczajny tytularny w Uniwersytecie Wrocławskim
2008 –  profesor zwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim

1994 - 31.12.2011 - kierownik Zakładu Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej (dawniej Zakład Systematyki i Fitosocjologii)

Funkcje i członkowstwo

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Roślin UWr od. 1990 r.
 • Członek Rady Naukowej Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, Ministerstwo Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, w latach 1995–2000, 2005–2010, ekspert w Radzie Naukowej LBG w latach 2000–2005
 • Członek Komitetu Botaniki  PAN, 2007–2010
 • Członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 2007–2010
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Acta Universitatis Wratislaviensis, 1990–2005
 • Członek Komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Ogrodu Botanicznego od 2005,
 • Z-ca redaktora Acta Botanica Silesiaca
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 1964 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników  im. M. Kopernika od 1992 r.

 Tematyka badawcza

Badania naukowe w zakresie florystyki roślin naczyniowych,  fitogeografii,  fitosocjologii oraz ochrony przyrody, w szczególności analiza  fitogeograficzna i ekologiczna  przedstawicieli flory naczyniowej w południowo-zachodniej Polsce, badania roślinności antropogenicznej terenów miejskich różnej kategorii jednostek osadniczych, analiza rozmieszczenia i ekologii chwastów segetalnych na obszarze  Polski Południowej. Zbiorowiska naturalne, półnaturalne i synantropijne (ruderalne i segetalne). Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej. Ocena zasobów populacji roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych. Obce rośliny inwazyjne w aspekcie zagrożeń i ochrony różnorodności gatunkowej i populacyjnej. Rośliny użytkowe ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych.

Udział w projektach badawczych

 • Grant promotorski MNiSW pt. "Zróżnicowanie i środowiskowe uwarunkowania lasów łęgowych w Sudetach w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)" (2008–2011) – kierownik
 • Komitet Botaniki PAN, temat badawczy „Zmiany szaty roślinnej Śląska pod wpływem działalności człowieka” (1973–1977) – wykonawca
 • Problem resortowy 104.02., temat „ Rejonizacja chwastów segetalnych. Opracowanie  rozmieszczenia niektórych chwastów segetalnych  na terenie województwa wrocławskiego oraz części województw: opolskiego, zielonogórskiego i katowickiego”, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy (1971–1975) – kierownik zespołu badawczego i wykonawca badań
 • Problem węzłowy Nr 01.2.4., temat nr 08.01.01. Kompleksowe zagospodarowanie złóż i obszarów w górnictwie odkrywkowym, temat badawczy „Ocena środowiska naturalnego w Bolesławiecko-Turoszowskim Okręgu Surowców Szklarskich, Ceramicznych i Ogniotrwałych” (1974) – wykonawca
 • Problem resortowy 404.2. Opracowanie zagospodarowania przestrzennego i przemysłowego okręgu na przykładzie LGOM-u,  podtemat „Mapa roślinności pow. Lubin (autorska)”, Instytut Urbanistyki i Architektury we Wrocławiu,  (1975) – wykonawca
 • Problem resortowy 104.02., temat: „Rejonizacja  chwastów segetalnych. Opracowanie  rozmieszczenia niektórych   chwastów segetalnych  na terenie województwa wrocławskiego oraz części województw: opolskiego, zielonogórskiego i  katowickiego”, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy (1975–1980) - kierownik zespołu badawczego i wykonawca badań
 • Współwykonawca badań  i licznych opracowań w zakresie ochrony gatunkowej roślin i wielkoprzestrzennych obszarów  chronionych (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe) w południowo-zachodniej Polsce, Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wrocław (1991–2000)

  Staże, szkolenia  

 • 1984 r. –Niemcy, Jena –Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 3 tygodnie, wymiana studencka, Uniwersytet Wrocławski
 • 1993 r. – Czechy, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, 1 tydzień, wymiana naukowa pomiędzy uczelniami, Uniwersytet Wrocławski
 • 1995 r. – Czechy, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, 1 tydzień, wymiana naukowa w ramach umowy pomiędzy uczelniami, Uniwersytet Wrocławski
 • 2005 r. –Słowacja, Słowacka Akademia Nauk, 1 tydzień, Instytut Biologii Roślin

 Zajęcia dydaktyczne 

Fitosocjologia – wykład kursowy, Biologia III r.
Fitocenozy lądowe – wykład kursowy, Biologia II r.
Flora i roślinność Polski – wykład, Biologia zaoczna
Synantropizacja szaty roślinnej – wykład, Biologia, Ochrona Środowiska I i II r. magisterski
Rośliny lecznicze – wykład, Biologia, Ochrona Środowiska I i II r. magisterski

Prowadzenie wszystkich typów zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych :
wykłady kursowe dla studentów Biologii, Ochrony Środowiska  
wykłady monograficzne dla studentów Biologii, Ochrony Środowiska
ćwiczenia z systematyki roślin dla studentów Biologii środowiskowej i Biologii zaocznej
ćwiczenia z fitosocjologii dla studentów Biologii
pracownia półdzienna z Flory naczyniowej Polski dla studentów Botaniki
pracownia specjalistyczna z Szaty roślinnej Polski dla studentów Botaniki
pracownia specjalistyczna z algologii dla studentów Botaniki
seminaria, proseminaria, konwersatoria
pracownie magisterskie
terenowe  3-tygodniowe praktyki botaniczne w różnych regionach Dolnego Śląska 
tygodniowe zajęcia terenowe ze studentami IV r. w wybranych regionach przyrodniczych Polski

Wypromowane prace doktorskie 

 • Mgr Zygmunt Dajdok – Przestrzenne zróżnicowanie roślinności w strefach buforowych strumieni Wzgórz  Lipowych (1999), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Maria Kossowska – Porosty skał wapiennych Sudetach, analiza geograficzna i ekologiczna (1999), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Krzysztof  Spałek – Chronione i rzadkie rośliny naczyniowe zbiorowisk roślinnych Równiny Opolskiej (1999), Uniwersytet Opolski.
 • Mgr Aleksandra Machnik – Antropogeniczne przeobrażenia flory południowo-zachodniej części Pojezierza Sławskiego (2000), Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 • Mgr Ewa Szczęśniak – Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych (2000), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Arkadiusz Nowak – Charakterystyka sozoflorystyczna województwa opolskiego (2000), Uniwersytet Opolski.
 • Mgr Jarosław Procków – Badania nad biologią zespołu Juncetum submucronati ass. nova (Nymphaeion W. Koch 1926) (2000), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Elżbieta Szopińska – Drzewa i krzewy wybranych parków wrocławskich i ich rola w kształtowaniu i ochronie terenów zieleni (2001), Uniwersytet Wrocławski
 • Mgr Zygmunt Kącki –  Przekształcenia łąk trzęślicowych na Dolnym Śląsku (2001), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Anna Jakubska – Rodzaj  Epipactis Zinn (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku (2003), Uniwersytet Wrocławski.
 • Mgr Sylwia Nowak – Zróżnicowanie agrofitocenoz siedlisk zasadowych i kwaśnych obszaru występowania wychodni węglanowych na Śląsku Opolskim (2005), Uniwersytet Opolski.
 • Mgr Aleksandra Kazuń – Zróżnicowanie syntaksonomiczne młak niskoturzycowych ze związku Caricion nigrae na Dolnym Śląsku (2009), Uniwersytet Wrocławski.

Prace doktorskie realizowane

 • Mgr Joanna Potocka – Charakterystyka geobotaniczna  torfowisk Gór Izerskich.  
 • Mgr Marek Malicki  – Szata roślinna parków podworskich w powiecie jeleniogórskim.
 • Mgr Remigiusz Pielech – Zróżnicowanie i środowiskowe uwarunkowania lasów łęgowych w polskiej części Sudetów.
 • Mgr Michał Śliwiński – Uwarunkowania ekspansji Heracleum sosnowskyi Mandem. iHeracleum mantegazzianum Sommier & Levier na Dolnym Śląsku.
 • Mgr Anna Faltyn – Rewizja taksonomiczna kompleksu Juncus oxycarpus – fontanesii(Juncaceae) z Półwyspu Arabskiego i  Płn.-Wsch. Afryki.
 • Mgr Paweł Jarzembowski –Zależność cykli życiowych gospodarza i pasożyta między krajowymi przedstawicielami rodziny Juncaceae i atakującymi je owadami.
 • Mgr Adrian Popiel – Flora miasta Wrocławia na tle miejskiej wyspy ciepła.

 Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

 Prace licencjackie

 • Magdalena Klimczyńska – Wstępna analiza flory parków świdnickich (1996).
 • Bogusława Kobiela – Chwasty pól uprawnych Wału Trzebnickiego (1996).
 • Małgorzata Maliszewska – Porówanie flory rezerwatów leśnych z terenu woj. Wrocławskiego (1996).
 • Marta Marcinkowska – Rozmieszczenie i ocena zasobności stanowisk bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) w województwie wrocławskim (1996).
 • Anna Sawicka –  Roślinność terenów kolejowych dzielnicy Wrocław-Fabryczna (1996).
 • Bogumiła Tarapata – Rozmieszczenie i ocena zasobów stanowisk śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis L.) w województwie wrocławskim (1996).
 • Jarosław Sęktas – Dendroflora wybranych parków podworskich w gm. Syców i terenach przyległych (1997).
 • Anna Masalska – Analiza flory synantropijnej Oławy, Oleśnicy, Świdnicy i Bielawy (1998).
 • Krzysztof Mróz – Flora planowanego rezerwatu częściowego "Golesz" koło Jasła (1998).
 • Dominik Wróbel – Flora wschodniej części Magurskiego Parku Narodowego wokół przełomowej doliny Wisłoki Ostryszne-Myscowa (1998).
 • Ewa Wojtalewicz – Udział roślin leczniczych w różnych grupach systematycznych świata roślinnego – przegląd literatury (1999).
 • Katarzyna Izydorska – Szata roślinna Kampinoskiego Parku Narodowego (2000).
 • Ewa Stefańska – Udział roślin leczniczych w dendroflorze rodzimej (2000).
 • Agnieszka Trombik – Metody oceny zasobności stanowisk roślin leczniczych (przegląd literatury)            (2000).
 • Iwona Żurek – Charakterystyka flory i zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd            (2001).
 • Magdalena Skowron – Udział roślin leczniczych w agrocenozach Wału Trzebnickiego (2003).
 • Anna Szpara – Charakterystyka i właściwości roślin stosowanych w kosmetyce (2003)
 • Monika Woźniak – Rodzaj Oenothera L. na Dolnym Śląsku (2004).
 • Izabela Maciuszczak – Problem gatunków drzewiastych na terenie aglomeracji miejskich w świetle prawa (2005).
 • Małgorzata Stapurewicz – Synantropizacja szaty roślinnej Karkonowskiego Parku Narodowego (2005).
 • Bożena Gil – Flora południowo-zachodniego Wrocławia (2007).
 • Agnieszka Kaźmierczak – Synantropizacja szaty roślinnej pasma górskiego i PN Gór Stołowych (2007).
 • Adrian Popiel – Stan zbadania flory synantropijnej Wrocławia (2007).
 • Kamila Repczak – Ekspansywne i inwazyjne gatunki segetalne na Wale Trzebnickim (2008).
 • Katarzyna Graf (2009).

 Prace magisterskie

 • Zygmunt  Dajdok – Zbiorowiska roślinne wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej (1991).
 • Anna Jackowiak – Flora synantropijna miasta Oleśnicy (1991).
 • Elżbieta Twaróg – Flora i zbiorowiska roślinne północnej części Gór Złotych (1991).
 • Janusz Dach – Roślinność szlaków i schronisk turystycznych wschodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego (1992).
 • Beata Dratwa – Zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody Góra Choina koło Zagórza Śląskiego i przyległego obszaru (1992).
 • Bożena Jezierska-Wojdyła – Analiza florystyczna parków podworskich gminy Wołów (1992).
 • Beata Kottas – Flora i zbiorowiska roślinne Trzebnicy i jej najbliższych okolic (1992).
 • Małgorzata Kottas – Zbiorowiska roślinne obszaru położonego między Kuźniczyskiem a Czeszowem (1992).
 • Joanna Nalewaja – Flora i zbiorowiska segetalne prawobrzeżnej strony Opola i jej najbliższych okolic (1993).
 • Alicja Niklewicz – Flora i zbiorowiska roślinne wzgórza bazaltowego w Grodźcu (1993).
 • Anna Zdobylak – Roślinność synatropijna południowo-wschodniej części Wrocławia (1993).
 • Maria Repczak – Rośliny naczyniowe wsi Lisowice i okolic (gm. Kostomłoty) (1994).
 • Joanna Gocoł – Roślinność i zbiorowiska antropogeniczne Karpacza (1995).
 • Anna Mamczur – Badania nad Urtica dioica L. w Karkonoszach (1995)
 • Agnieszka Widyma – Flora i zbiorowiska antropogeniczne południowej części Wrocławia (1995).
 • Katarzyna Kawaler – Szata roślinna miejscowości Rogów Sobócki i okolic (1996).
 • Zygmunt Kącki – Zbiorowiska roślinne dolin dopływów potoku Oziąbel i ich otoczenia (1996).
 • Urszula Kuryło – Flora i zbiorowiska roślinne Trzęsowa i okolic (1996).
 • Iwona Perz-Bilińska – Flora synantropijna miasta Oławy (1996).
 • Jarosław Proćków – Zbiorowiska roślinne wód stojących południowo-zachodniego Wrocławia (1996).
 • Bogusława Kobiela – Flora i zbiorowiska półnaturalne i antropogeniczne okolic Gajkowa (1997).
 • Małgorzata Maliszewska – Charakterystyka flory i zbiorowisk leśnych okolic Gajkowa (1997).
 • Marta Marcinkowska – Opracowanie florystyczne terenu Stawów Łagowskich koło Zgorzelca (1998).
 • Anna Sawicka – Flora terenów kolejowych dzielnicy Wrocław-Fabryczna (1998).
 • Bogumiła Tarapata – Charakterystyka florystyczna rezerwatu leśnego "Dębno" koło Rawicza (1998).
 • Jarosław Sęktas – Roślinność wodna, szuwarowa i łąkowa części Wzgórz Sycowskich (1999).
 • Krzysztof Mróz – Szata roślinna obszarów leśnych Podzamcza koło Jasła (2000).
 • Anna Masalska – Flora i roślinność synantropijna Bielawy (2000).
 • Beata Michas – Roślinność synantropijna miasta Tarnobrzega (2000).
 • Dominik Wróbel – Szata roślinna przełomowej doliny Wisłoki Ostryszne - Myscowa w Magurskim Parku Narodowym (2000).
 • Izabela Hibner – Flora synantropijna terenów kolejowych Chojnowa i okolic (2001).
 • Ewa Wojtalewicz – Rozmieszczenie fitocenoz z Nuphar lutea i Nymphaea alba w wodach stojących wschodniej części byłego województwa wrocławskiego (2001).
 • Katarzyna Izydorska-Kubica – Flora synantropijna miejscowości Turkawy i okolic (pow. Kępno) (2002).
 • Agnieszka Trombik – Zbiorowiska chwastów segetalnych upraw zbożowych wybranych regionów Dolnego Śląska (2002).
 • Agnieszka Biegas – Flora miejscowości Bytnik koło Głogowa na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem flory segetalnej (2003).
 • Izabela Okoń – Rozmieszczenie wybranych gatunków flory naczyniowej na obszarze gminy Pajęczno (2003).
 • Monika Woźniak – Rozmieszczenie rodzaju Oenothera (Wiesiołek) w południowo-zachodniej części Wrocławia (2003).
 • Edyta Cielecka – Rozmieszczenie gatunków charakterystycznych zespołów chwastów upraw zbożowych w południowo-zachodniej Polsce (2003).
 • Anna Brudzińska – Charakterystyka botaniczna wybranych gatunków z rodziny Lamiaceae (2004).
 • Agnieszka Gutknecht – Udział roślin leczniczych w zespołach segetalnych Wału Trzebnickiego (2004)
 • Agnieszka Wróbel – Dendroflora parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim (2004).
 • Anna Szpara – Flora roślin naczyniowych i zarodnikowych Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (2005).
 • Jacek Baraniak – Flora roślin naczyniowych okolic Ciborza i Międzylesia (2007).
 • Bożena Gil – Flora południowo-zachodniego Wrocławia (2007).
 • Emilia Wasielewska – Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze wybranych rezerwatów nadleśnictwa Krotoszyn (2007).
 • Marta Błachut –Wartości wskaźnikowe chwastów pól uprawnych wybranego obszaru na Dolnym Śląsku (2007).
 • Iwona Podhorodecka – Roślinność enklaw leśnych okolicy Dunina na Równinie Legnickiej (2007).
 • Małgorzata Stapurewicz – Flora i zbiorowiska chwastów pól uprawnych i odłogów obszaru miejskiego w granicach administracyjnych Wrocławia (2007).
 • Monika Baran – Flora siedlisk synantropijnych południowo-zachodniej części gminy Chojnów (2008).
 • Adrian   Popiel –  Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin na tle wyspy ciepła we Wrocławiu (transekt północ-południe) (2009).
 • Agnieszka Kazimierczak – Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin na tle wyspy ciepła we Wrocławiu (transekt wschód-zachód) (2010).
 • Kamila Repczak – Rozmieszczenie i udział stokłosy spłaszczonej  Bromus carinatus Hook. et Arn. w zbiorowiskach roślinnych na terenie gminy Kostomłoty (2010).

Prace magisterskie realizowane 

 • Katarzyna Graf – Dendroflora parków podworskich na terenie gminy Syców.
 • Magdalena Jargieło – Inwazyjne gatunki drzew w płn-wsch. części Wrocławia.

Recenzje prac doktorskich

 • Mgr Denise Fu Dostatny – Różnorodność chwastów polnych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jej uwarunkowania i ochrona – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2000).
 • Mgr Gabriela Turula – Rozmieszczenie i zróżnicowanie zbiorowisk zarośli śródpolnych na obszarze wschodniej części Wyżyny Śląskiej – Uniwersytet Śląski, Katowice (2001).
 • Mgr Janina Janowska – Flora roślin naczyniowych Kalisza jako efekt synantropizacji środowiska przyrodniczego – Uniwersytet  Łódzki, Łódź (2001).
 • Mgr Paweł Marciniuk –  Szata roślinna śródpolnych siedlisk marginalnych Podlaskiego Przełomu Bugu – Akademia Podlaska, Siedlce (2002).
 • Mgr Elżbieta Młynkowiak – Zróżnicowanie szaty roślinnej wybranych biotopów śródpolnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego – Akademia Rolnicza, Szczecin (2002).
 • Mgr Piotr Reda – Rozmieszczenie lasów i parków oraz zmiany w składzie dendroflory po powodzi 1997 r. w dolinie zalewowej Odry we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2003).
 • Mgr Magdalena Ziarnek – Zbiorowiska roślinne kompleksów użytkowania przestrzennego miasta Szczecina i ich antropogeniczne przekształcenia – Akademia Rolnicza, Szczecin (2003).
 • Mgr Agnieszka Błońska – Zróżnicowanie roślinności na siedliskach antropogenicznie przekształconych w granicach administracyjnych Katowic – Uniwersytet Śląski, Katowice (2003).
 • Mgr Anna Baranowska-Kącka – Holoceńska historia roślinności Gór Izerskich – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2004).
 • Mgr Maciej Buchalik – Przemiany geograficzno-historyczne flory naczyniowej centralnej i wschodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego – Uniwersytet Śląski, Wrocław (2006).
 • Mgr Agnieszka Nobis –  Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej – Uniwersytet Jagielloński (2006).
 • Mgr Regina Juodkaité – Assessment of  tulips (Tulipa L.). Biological diversity  and vegetative reproduction potential at the Botanical Gardens of Vilnius University – Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa 2007 r. Wilno Uniwersytet Wileński, Litwa (2007).
 • Mgr Tomasz Beczała – Uniwersytet Śląski, Katowice (2009).
 • Mgr Magdalena Klera – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin (2009).
 • Mgr Katarzyna Jando – Uniwersytet Gdański (2008).
 • Mgr Sylwia Wierzcholska – Uniwersytet Wrocławski (2011).
 • Mgr Michał Romańczyk – Uniwersytet Śląski (2011).

 Recenzje habilitacyjne

 • Dr Andrzej  Brzeg – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (2005).
 • Dr Beata Babczyńska-Sendek – Uniwersytet Śląski, Katowice (2005).
 • Dr  Barbara Tokarska-Guzik – Uniwersytet Śląski, Katowice (2006) [z CKK].
 • Dr Zbigniew Wilczek – Uniwersytet Śląski (2007).
 • Dr Zbigniew Osadowski – Akademia Pomorska, Słupsk (2011) [z CCK].

Recenzje profesorskie

 • Dr hab. prof. nadzw. UW Tomasz Nowak (2005).
 • Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (2005).
 • Prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2006).
 • Prof. dr hab. Marian Ciaciura, Uniwersytet Szczeciński (2007).

 Wybrane publikacje naukowe

Anioł J., Pender K. 1971. Flora okolic Legnicy. Materiały do flory Śląska. III. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XII: 3–27.

Anioł J., Pender K., Berdowski W. 1971. Flora okolic Paczkowa. Materiały do flory Śląska. IV. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XII: 29–44.

Anioł-Kwiatkowska J. 1974. Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XXIX: 1–152.

Anioł-Kwiatkowska J., Pender K.1976. Flora Wzgórz Sycowskich. Materiały do flory Śląska.V. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XXI: 101–120.

Anioł-Kwiatkowska J., Michalak S.1976. Sisymbrium volgense M.B. ex Fourn. na Śląsku. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XXI: 97–100.

Anioł-Kwiatkowska J. 1977. Rejonizacja chwastów segetalnych na Dolnym Śląsku. – Wyd. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy-Opole, ss. 63.

Pender K.,Anioł-Kwiatkowska J., Kuźniewski E. 1977. Linaria spartea (L.)Hffg. et Link.- nowy gatunek dla flory Polski. – Fragm. Floristica et Geobot. 23: 301–307.

Anioł-Kwiatkowska J.1982. Charakterystyka ekologiczna siedlisk polnych  Szczepankowic Wrocławskich przy użyciu wskaźników ekologicznych. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XXV: 3–9

Kuczyńska I., Anioł-Kwiatkowska J., Mądroszkiewicz D.1982. Roślinność synantropijna miasta Głogowa. Badania Fizjogr. nad Polską Zach. 33: 29–54

Anioł-Kwiatkowska J. 1984. Flora segetalna wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie, Ostrzeszowskie). – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XXIX: 99–129

Anioł-Kwiatkowska J. 1988. Flora segetalna zachodniej części Wału Trzebnickiego (Wzniesienia Żarskie, Wzgórza Dalkowskie i Obniżenie Ścinawskie). – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XXXVI: 3–46

Anioł-Kwiatkowska J. 1988. Lathyro-Melandrietum Oberd. 1957 na czarnych ziemiach wrocławskich. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XXXVIII: 195–205.

Anioł-Kwiatkowska J. 1988. Rozmieszczenie niektórych interesujących chwastów segetalnych na Dolnym Śląsku. –Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XL: 7–35.

Anioł-Kwiatkowska J. 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XLVI: 1–230

Anioł-Kwiatkowska J., Świerkosz K.1992. Flora i roślinność rezerwatu „Ostrzyca Proboszczowicka” oraz  jego otoczenia. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne XLVIII: 45–115.

Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Wójcik G.1992. Synantropizacja obszarów chronionych w Masywie Ślęży. – Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne XLVIII: 3–44.

Anioł-Kwiatkowska J. 1993. Plants in life of animals. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne LIII: 1–183

Anioł-Kwiatkowska J. 1993. Rośliny leczące zwierzęta. – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 1–359

Anioł-Kwiatkowska J., Kwiatkowski S., Berdowski W. 1993. Rośliny lecznicze. Atlas. – Wydawnictwo ARKADY, Warszawa, s. 1–329.

Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z.1993. Roślinność wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej . Cz. I. Zbiorowiska naturalne, półnaturalne i antropogeniczne. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne LV: 5–100.

Anioł- Kwiatkowska J., Macicka T., Kwiatkowski P., Weretelnik E.1993. Chronione gatunki roślin terasy zalewowej Odry na tle zbiorowisk roślinnych. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne LV: 157–184.

Anioł-Kwiatkowska J. 1995. Rośliny w życiu człowieka i ochronie środowiska przyrodniczego. – Acta Univ. Wrat., s. 1–156.

Dajdok Z.,Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z.1998. Impatiens glandulifera Royle in the floodplain vegetation of the Odra river (West Poland). – W: Plant Invasions: Ecological Mechanismus and human Responses: 161–168, edited by U. Starfinger, I. Kowarik and M. Williamson, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., Kącki Z.1998. Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”. – Acta Univ. Wrat., Prace Botaniczne LXXIV: 201–233.

Anioł-Kwiatkowska J. 1998. Ginące i rzadkie chwasty segetalne na Wale Trzebnickim. – Acta Univ. Lodzensis, Folia Botanica 13: 169–176.

Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z.1999. Kickxietum spuriae - nowy dla Polski zespół chwastów segetalnych. – Fragm. Flor. et  Geobot.Series Polonica 6: 119–125

Anioł-Kwiatkowska J., 1995. Ochrona przyrody w południowo-zachodniej Polsce. Szata roślinna rezerwatów przyrody województwa wrocławskiego. – Prace Botaniczne LXII. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 312 ss.

Anioł-Kwiatkowska J. 2003.Wielojęzyczny słownik florystyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 1–693.

Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Zagrożenie flory synantropijnej Dolnego Śląska – problem wymierania archeofitów. – W: Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Wrocław, ss. 15.

 Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Distribution of Impatiens glandulifera along the Odra river. – W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, ss. 7.

Anioł-Kwiatkowska J. 2005, Flora synantropijna. – W: Fabiszewski J. (red.), Przyroda Dolnego Śląska. Wyd. Ossolineum, Wrocław, ss. 12.

Kącki Z., Szczęśniak E., Anioł-Kwiatkowska J. 2005.Flora. – W: Zięba D., Blachowski J., Markowicz Judycka E. (red.), Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Chwasty lecznicze w agrofitocenozach Wału Trzebnickiego, Pamiętnik Puławski, Z.134, IUNG Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Institute of Soil, Scienceand Plant Cultivation, Puławy, s. 1–7

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2006, Species diversity of segetal communities in the early-neolithic settlement area of the Ślęża Landscape Park. –Acta  Societatis Botanicorum Poloniae 75/3: 257–262.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2006, Flora i roślinność segetalna Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. – Pamiętnik Puławski 143, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy, s. 5–16

Anioł-Kwiatkowska J. 2008. Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia. – Acta Botanica Silesiaca, nr 4, ss. 15.

Anioł-Kwiatkowska J., Śliwiński M. 2009. Obce rośliny energetyczne - zagrożenie dla flory Polski. – Pamiętnik Puławski 150: 35–44.

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z.,Śliwiński M., 2009. Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej. – Pamiętnik Puławski 150: 19–33.

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Dajdok Z., Śliwiński M. 2010. Distribution patterns of alien plant species in large river valleys in Poland. – W: IX International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. – Kamyanets-Podilskiy-Boyany, 29 June–01July 2010, Ukraina, s. 14–15.

Anioł-Kwiatkowska J.,Śliwiński M., Repczak K., Kącki Z. 2011. Bromus carinatusHook. & Arn. as an invader of marginal habitats in agricultural landscape of SW Poland. – W: International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions -EMAPI11, 30th August - 3rd September 2011. – Szombathely, Hungary

Anioł-Kwiatkowska J., Śliwiński M., Repczak K., Dajdok Z., Kącki Z. 2011. Biologia i rozmieszczenie Bromus carinatus Hook.& Arn. w południowo-zachodniej Polsce. – W: XXXV Krajowa Konferencja z cyklu: Rejonizacja chwastów segetalnych – „Biologia i występowanie Solidago sp. w zbiorowiskach roślinnych na odłogach” – Wrocław-Winna Góra, 7–8.09.2011.

Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. 2011 (red.). Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl.1, 227 ss.

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011.  Adonis aestivalis (Ranunculaceae) - gatunek zanikający na Dolnym Śląsku. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 29–31.

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011. Adonis flammea (Ranunculaceae) - wymarły archeofit Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 32–34.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Chrysanthemum segetum (Asteraceae) – zanikający gatunek Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 102–104.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Lolium remotum (Poaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 159–161.

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011. Scandix pecten-veneris (Apiaceae) – historia występowania na Dolnym Śląsku. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 192–194.

Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. 2011. Archeofity w XXI wieku na przykładzie Dolnego Śląska. –W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej”, 30.06–02.07.2011. Materiały konferencyjne. – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Roślin, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej & Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Wrocławski, Wrocław, s. 9.