dr Zygmunt Dajdok

ADIUNKT

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Bilogicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki

ul. Kanonia 6/8

50-328 Wrocław
pokój: 106

e-mail:  zygmunt.dajdok@uwr.edu.pl
telefon: +48 71 375 40 87
 

Linki do profili i stron naukowych

     Znalezione obrazy dla zapytania orcid
 

Stopnie naukowe

1991 – magister, praca magisterska pt. Zbiorowiska roślinne wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski;

1999 – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. Przestrzenne zróżnicowanie roślinności w strefach buforowych wybranych strumieni Wzgórz Lipowych, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie

1991 – samodzielny biolog w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;
1992 – asystent w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;
1999 – adiunkt w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;

 Udział w projektach badawczych

1. Projekt USAID 12100E, “Reclaiming Poland's riverine resources: Operational model of interactions between vegetation and water pollution for the Olawa Watershed” – kierownik dr Peter Curtis – Ohio State University; ze str. Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Zbigniew Borysławski realizacja w latach 1992-1996;

2. Grant MNiSW nr 2PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny; kierownik dr Andrzej Wuczyński – Dolnośląska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; realizacja w latach 2006-2008;

Staże zagraniczne

5.02–30.04.1993 – Uniwersytet Stanowy w Columbus, Ohio (USA) w ramach międzynarodowego projektu „Reclaiming Poland's riverine resources: Operational model of interactions between vegetation and water pollution for the Olawa Watershed”;

Wypromowane prace magisterskie

 • Występowanie inwazyjnych rdestowców Reynoutria spp. na obszarze Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” i ich wpływ na skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych i liczebność ptaków lęgowych (2019);
 • Warunki występowania kolczurki klapowanej Echinocystis lobata na brzegach wybranych odcinków rzek Wrocławia (2019); 
 • Występowanie roślin inwazyjnych na brzegach wybranych cieków Karkonoskiego Parku Narodowego i jego bezpośredniej otuliny (2018);
 • Rośliny lecznicze rejonu Głogówka na Śląsku Opolskim (2018); 
 • Brzegi zbiorników zaporowych jako siedliska zagrożonych gatunków roślin na przykładzie Sosnówki koło Jeleniej Góry (2017);
 • Inwazyjne gatunki roślin brzegów wybranego odcinka Widawy w granicach Wrocławia w kontekście zagrożenia dla bioróżnorodności (2017);
 • Waloryzacja botaniczna doliny Bystrzycy na odcinku Samotwór-Ratyń w kontekście potencjalnych zagrożeń (2013);
 • Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 ,,Pieńska dolina Nysy Łużyckiej” (2013);
 • Walory przyrodnicze planowanych  użytków ekologicznych w gminach Łagiewniki i Marcinowice (2012);
 • Obce gatunki drzew międzywala Odry i Kanałów Powodziowego i Żeglugowego we wschodniej części Wrocławia (2012);
 • Gatunki inwazyjne we florze roślin naczyniowych Karpacza (2010);
 • Rozprzestrzenianie się obcych gatunków drzew w południowej części Wrocławia w zależności od warunków siedliskowych (2010);
 • Wyspy leśne w rolniczym krajobrazie okolic Nysy jako ostoje rzadkich i ginących roślin (2009);
 • Inwazyjne gatunki roślin doliny Bystrzycy pomiędzy Leśnicą a Janówkiem w kontekście zagrożenia dla lokalnej bioróżnorodności (2009);
 • Szata roślinna brzegów Ślęzy w granicach Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych (2008);
 • Dobór dendroflory dla Parku Wschodniego we Wrocławiu na podstawie analizy roślinności zielnej (2007);
 • Problemy inwazji rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica w dolinach rzecznych na przykładzie Białej Głuchołaskiej (2007);
 • Występowanie Angelica archangelica subsp. litoralis na międzywalu Odry w północno-zachodniej części Wrocławia (2009);
 • Występowanie inwazyjnych gatunków roślin na brzegach cieków okolic Bielawy w zależności od użytkowania terenu (2007);
 • Zróżnicowanie szaty roślinnej międzywala Współczesnego Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego Odry we Wrocławiu w zależności od warunków siedliskowych (2006);
 • Występowanie sitowca nadmorskiego Bulboschoenus maritimus w rezerwacie „Stawy Milickie” na przykładzie kompleksu Stawno (2006);
 • Występowanie tataraku zwyczajnego Acorus calamus w rezerwacie  „Stawy Milickie” na przykładzie kompleksu Stawno (2006);
 • Flora roślin naczyniowych okolic Maciejowca (2004);
 • Rozprzestrzenienie się inwazyjnych kenofitów w dolinach rzecznych na przykładzie wybranych gatunków w dolinie Osobłogi na Śląsku Opolskim (2003);
 • Synantropizacja szaty roślinnej obszarów chronionych na przykładzie występowania Solidago canadensis i Solidago gigantea w zachodniej części Rudawskiego Parku Krajobrazowego (2003);
 • Wybrane kenofity brzegów wód zachodniej części Rudawskiego Parku Krajobrazowego (2002);
 • Flora i roślinność projektowanego rezerwatu „Polana Grochowska” na Wzgórzach Trzebnickich (2001);

Prace magisterskie realizowane

 • Znaczenie wybranych wysp leśnych w zachowaniu walorów przyrodniczych Równiny Wrocławskiej;

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Rośliny synantropijne wybranych obszarów chronionych (rezerwatów, parków narodowych, obszarów Natur 2000) Dolnego Śląska;
 • Udział gatunków inwazyjnych w szacie roślinnej wybranych regionów lub ekosystemów Dolnego Śląska;
 • Kompleksy stawów rybnych jako refugia roślin wodnych i błotnych;
 • Ostoje ginących gatunków roślin w rolniczym krajobrazie Dolnego Śląska;

 

PUBLIKACJE

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF) oraz znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Szczęśniak E., Dajdok Z., Gola E. M., Góralski G., Kwolek D., Joachimiak A.J. 2019. First report of dodder (Cuscuta europaea) parasitizing another dodder species (C. lupuliformis) in Poland. Plant Disease 103(7).

Więcław H., Šumberová K., Bosiacka B., Hrivnák R., Dajdok Z., Mesterházy A., Minuzzo C.,  Martinetto E. & Koopman J. 2019. Ecology, threats and conservation status of Carex buekii (Cyperaceae) in Central Europe. Scientific Reports 9(1):11162.

Polechońska L., Gleńsk M., Klink A., Dambiec M., & Dajdok Z. 2019. Allelopathic potential of invasive wetland plant Veronica peregrina. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 1-7.

Koopman J., Dajdok Z., Więcław H., Martinetto E., Grulich V., Řepka R. Jiménez-Mejías P. 2018. Global distribution of Carex buekii (Cyperaceae) reappraised. Phytotaxa 358 (2): 139-161. 

Dajdok Z., Klink A., Polechońska L., Dambiec M., Pielech R. 2017. Abundance of Coleanthus subtilis in relation to nutrient concentrations in pond soils - A case study of localities in Poland. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants, Vol. 235, s. 41-50.

Richert E., Achtziger R., Dajdok Z., Günther A., Heilmeier H., Hübner A., John H.,  Šumberová K. 2016. Rare wetland grass Coleanthus subtilis in Central and Western Europe - current distribution, habitat types, and threats. Acta Soc. Bot. Pol. 83 (3): 1-16, nr art. 3511.

Reczyńska K., Świerkosz K., Dajdok Z. 2015. The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests – another stage of invasion? Acta Soc. Bot. Pol. 84(4): 401-411.

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23(4): 999-1017.

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. Journal for Nature Conservation 20: 76-84.

Wuczyński A., KujawaK., Dajdok Z., Grzesiak W., 2011. Species Richness and Composition of Bird Communities in Various Field Margins of Poland. Agric. Ecosyst.  Environ. 141: 202-209.

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79(4): 333-350.

Inne wybrane publikacje naukowe:

Tokarska-Guzik B., Fojcik B., Bzdęga K., Urbisz A., Nowak T., Pasierbiński A., Dajdok Z. 2017. Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania. 182 s., Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 3647; Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2013. Rośliny synantropijne, W: Knapik R., Raj A. (red.) Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN, p. 311-318.

Dajdok Z. 2012. 1887 Koleantus delikatny Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid – W: J. Perzanowska (red.) Monitoring Gatunków roślin. Podręcznik metodyczny. Cz. 2: 112-126. GIOŚ, Warszawa.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. s. 197, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Dajdok Z., Nowak A., Danielewicz W., Kujawa-Pawlaczyk J., Bena W. 2011. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Spiraea tomentosa. Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org.

Rosin Z. M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Czy świadczenia ekosystemowe mogą być skutecznym narzędziem ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym? Chrońmy Przyr. Ojcz. 67: 3-21.

Nobis A., Nobis M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z. 2010. Lindernia procumbensin Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species. Biodiv. Res. Conserv. 17: 39-46.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standardized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species, based on studies in Lower Silesia, Poland – W: Z. Mirek, A. Nikiel (red.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 19-30.

Dajdok Z. 2009. Coleanthus subtilis (Poaceae) na terenie Stawów Milickich – nowe stanowisko w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 227-236.

Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2009. Występowanie Alopecurus myosuroides (Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgórzu Sudeckim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 237-248.

Dajdok Z. & Pawlaczyk P. (red.) 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Dajdok Z. & Wuczyński A. 2008. Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity Research & Conservation 9-10: 19-33.

Dajdok Z. & Nowak A. 2007. Solidago graminifoliain Poland: spread and habitat preferences – W: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L., Daehler C. C. & Pyšek P. (red.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, s. 101-116. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Dajdok Z. & Nowak A. 2006. Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 267-280.

Dajdok Z. & Wuczyński A. 2005. Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych – W: L. Tomiałojć, W. Drabiński (red.) Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inżynierii Kształtow. Środow. i Geodezji AR we Wrocławiu, s. 227- 252.

Dajdok Z. 2004. Występowanie pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica L. w dolinach małych strumieni na obszarach rolniczych – W: T. Heese, W. Puchalski (red.) Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych, Monografia, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin: 279-295.

Tokarska-Guzik B. & Dajdok Z. 2004. Rośliny obcego pochodzenia - udział i rola w szacie roślinnej Opolszczyzny – W: A. Nowak, K. Spałek (red.) Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego: ss. 277-303.

Wybrane opracowania wdrożeniowe:

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Nowak T., Urbisz A., Węgrzynek B., Dajdok Z. 2015. Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice. Opracowanie przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, dostępne na stronie: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5050/PROPOZYCJA_listy_gatunkow_obcych_ver_online.pdf

Tokarska-Guzik B., Fojcik B., Bzdęga K., Urbisz A., Nowak T., Pasierbiński A., Dajdok Z. 2015. Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski. Uniwersytet Śląski, Katowice. Opracowanie przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5050/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_rdestowcow_na_terenie_Polski.pdf