dr Zygmunt Dajdok

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Bilogicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
e-mail:  zygmunt.dajdok@uwr.edu.pl

telefon: +48 71 375 40 87
pokój: 106                     
     


 

Stopnie naukowe

1991 – magister, praca magisterska pt. Zbiorowiska roślinne wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski;

1999 – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. Przestrzenne zróżnicowanie roślinności w strefach buforowych wybranych strumieni Wzgórz Lipowych, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie

1991 – samodzielny biolog w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;
1992 – asystent w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;
1999 – adiunkt w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii;

 Udział w projektach badawczych

1. Projekt USAID 12100E, “Reclaiming Poland's riverine resources: Operational model of interactions between vegetation and water pollution for the Olawa Watershed” – kierownik dr Peter Curtis – Ohio State University; ze str. Uniwersytetu Wrocławskiego –dr Zbigniew Borysławski realizacja w latach 1992-1996;

2. Grant MNiSW nr 2PO4F 02329 Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny; kierownik dr Andrzej Wuczyński – Dolnośląska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; realizacja w latach 2006-2008;

 Ważniejsze staże

 5.02–30.04.1993 – Uniwersytet Stanowy w Columbus, Ohio (USA) w ramach międzynarodowego projektu „Reclaiming Poland's riverine resources: Operational model of interactions between vegetation and water pollution for the Olawa Watershed”;

Wypromowane prace magisterskie

 • Karolina Kroll - Brzegi zbiorników zaporowych jako siedliska zagrożonych gatunków roślin na przykładzie Sosnówki koło Jeleniej Góry (2017);
 • Florentyna Rychlik - Inwazyjne gatunki roślin brzegów wybranego odcinka Widawy w granicach Wrocławia w kontekście zagrożenia dla bioróżnorodności (2017);
 • Magdalena Stanek - Waloryzacja botaniczna doliny Bystrzycy na odcinku Samotwór-Ratyń w kontekście potencjalnych zagrożeń (2013);
 • Piotr Zawadzki - Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 ,,Pieńska dolina Nysy Łużyckiej” (2013);
 • Krzysztof Oleś - Walory przyrodnicze planowanych  użytków ekologicznych w gminach Łagiewniki i Marcinowice (2012);
 • Joanna Czarniecka -Obce gatunki drzew międzywala Odry i Kanałów Powodziowego i Żeglugowego we wschodniej części Wrocławia (2012);
 • Marta Czarniecka - Gatunki inwazyjne we florze roślin naczyniowych Karpacza (2010);
 • Łukasz Myślicki - Rozprzestrzenianie się obcych gatunków drzew w południowej części Wrocławia w zależności od warunków siedliskowych (2010);
 • Lucyna Trojnar - Wyspy leśne w rolniczym krajobrazie okolic Nysy jako ostoje rzadkich i ginących roślin (2009);
 • Katarzyna Górna - Inwazyjne gatunki roślin doliny Bystrzycy pomiędzy Leśnicą a Janówkiem w kontekście zagrożenia dla lokalnej bioróżnorodności (2009);
 • Katarzyna Błaszczyk - Szata roślinna brzegów Ślęzy w granicach Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych (2008);
 • Anna Jesiołkiewicz - Dobór dendroflory dla Parku Wschodniego we Wrocławiu na podstawie analizy roślinności zielnej (2007);
 • Kamila Bejma - Problemy inwazji rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica w dolinach rzecznych na przykładzie Białej Głuchołaskiej (2007);
 • Agata Sekrecka- Występowanie Angelica archangelica subsp. litoralis na międzywalu Odry w północno-zachodniej części Wrocławia (2009);
 • Michał Śliwiński - Występowanie inwazyjnych gatunków roślin na brzegach cieków okolic Bielawy w zależności od użytkowania terenu (2007);
 • Mariola Hadryś - Zróżnicowanie szaty roślinnej międzywala Współczesnego Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego Odry we Wrocławiu w zależności od warunków siedliskowych (2006);
 • Beata Kowalska - Występowanie sitowca nadmorskiego Bulboschoenus maritimus w rezerwacie „Stawy Milickie” na przykładzie kompleksu Stawno (2006);
 • Marzena Szymańska - Występowanie tataraku zwyczajnego Acorus calamus w rezerwacie  „Stawy Milickie” na przykładzie kompleksu Stawno (2006);
 • Ewa Knap- Flora roślin naczyniowych okolic Maciejowca (2004);
 • Anna Skrzyńska - Rozprzestrzenienie się inwazyjnych kenofitów w dolinach rzecznych na przykładzie wybranych gatunków w dolinie Osobłogi na Śląsku Opolskim (2003);
 • Luiza Król - Synantropizacja szaty roślinnej obszarów chronionych na przykładzie występowania Solidago canadensis i Solidago gigantea w zachodniej części Rudawskiego Parku Krajobrazowego (2003);
 • Agnieszka Palmerska - Wybrane kenofity brzegów wód zachodniej części Rudawskiego Parku Krajobrazowego (2002);
 • Aneta Pawłowska - Flora i roślinność projektowanego rezerwatu „Polana Grochowska” na Wzgórzach Trzebnickich (2001);

Prace magisterskie realizowane

 • Anna Adamczyk - Znaczenie wybranych wysp leśnych w zachowaniu walorów przyrodniczych Równiny Wrocławskiej;
 • Arkadiusz Skórski - Występowanie inwazyjnych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” w kontekście zagrożenia dla walorów przyrodniczych tego obszaru; 
 • Jakub Majk - Warunki występowania kolczurki klapowanej Echinocystis lobata na brzegach wybranych odcinków rzek Wrocławia; 
 • Jowita Misztal - Występowanie roślin inwazyjnych na brzegach wybranych cieków Karkonoskiego Parku Narodowego i jego bezpośredniej otuliny; 

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Rośliny synantropijne wybranych obszarów chronionych (rezerwatów, parków narodowych, obszarów Natur 2000) Dolnego Śląska;
 • Udział gatunków inwazyjnych w szacie roślinnej wybranych regionów lub ekosystemów Dolnego Śląska;
 • Kompleksy stawów rybnych jako refugia roślin wodnych i błotnych;
 • Ostoje ginących gatunków roślin w rolniczym krajobrazie Dolnego Śląska;

 Ważniejsze publikacje naukowe za lata 2004 - 2017

Dajdok Z., Klink A., Polechońska L., Dambiec M., Pielech R. 2017. Abundance of Coleanthus subtilis in relation to nutrient concentrations in pond soils - A case study of localities in Poland. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants, Vol. 235, s. 41-50; DOI: 10.1016/j.flora.2017.08.009

Richert E., Achtziger R., Dajdok Z., Günther A., Heilmeier H., Hübner A., John H.,  Šumberová K. 2016. Rare wetland grass Coleanthus subtilis in Central and Western Europe - current distribution, habitat types, and threats. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 83 (3): 1-16, nr art. 3511.

Richert E., Achtziger R., Dajdok Z., Günther A., Heilmeier H., Hübner A., John H.,  Šumberová K. 2016. Rare wetland grass Coleanthus subtilis in Central and Western Europe - current distribution, habitat types, and threats. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 83 (3): 1-16, nr art. 3511

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23(4): 999-1017.

Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2013. Rośliny synantropijne, W: Knapik R., Raj A. (red.) Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN, p. 311-318.

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. Journal for Nature Conservation 20: 76-84.

Dajdok Z.2012. 1887 Koleantus delikatny Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid – W: J. Perzanowska (red.) Monitoring Gatunków roślin. Podręcznik metodyczny. Cz. 2: 112-126. GIOŚ, Warszawa.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. s. 197, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wuczyński A., KujawaK., Dajdok Z., Grzesiak W., 2011. Species Richness and Composition of Bird Communities in Various Field Margins of Poland. Agric. Ecosyst.  Environ. 141: 202-209.

Dajdok Z., Nowak A., Danielewicz W., Kujawa-Pawlaczyk J., Bena W. 2011. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Spiraea tomentosa. Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org.

Rosin Z. M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Czy świadczenia ekosystemowe mogą być skutecznym narzędziem ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym? Chrońmy Przyr. Ojcz. 67: 3-21.

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 79 (4): 333 - 350.

Nobis A., Nobis M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z. 2010. Lindernia procumbensin Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species. Biodiv. Res. Conserv. 17: 39-46.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standardized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species, based on studies in Lower Silesia, Poland – W: Z. Mirek, A. Nikiel (red.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 19-30.

Dajdok Z. 2009. Coleanthus subtilis (Poaceae) na terenie Stawów Milickich – nowe stanowisko w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 227-236.

Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2009. Występowanie Alopecurus myosuroides (Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgórzu Sudeckim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 237-248.

Dajdok Z. & Pawlaczyk P. (red.) 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Dajdok Z.& Wuczyński A. 2008. Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity Research & Conservation 9-10: 19-33.

Dajdok Z. & Nowak A. 2007. Solidago graminifoliain Poland: spread and habitat preferences – W: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L., Daehler C. C. & Pyšek P. (red.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, s. 101-116. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Dajdok Z.& Nowak A. 2006. Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 267-280.

Dajdok Z.& Wuczyński A. 2005. Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych – W: L. Tomiałojć, W. Drabiński (red.) Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inżynierii Kształtow. Środow. i Geodezji AR we Wrocławiu, s. 227- 252.

Dajdok Z. 2004. Występowanie pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica L. w dolinach małych strumieni na obszarach rolniczych – W: T. Heese, W. Puchalski (red.) Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych, Monografia, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin: 279-295.

Tokarska-Guzik B. & Dajdok Z.2004. Rośliny obcego pochodzenia - udział i rola w szacie roślinnej Opolszczyzny – W: A. Nowak, K. Spałek (red.) Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego: ss. 277-303.

Wybrane opracowania wdrożeniowe:

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Nowak T., Urbisz A., Węgrzynek B., Dajdok Z. 2015. Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice. Opracowanie przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, dostępne na stronie: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5050/PROPOZYCJA_listy_gatunkow_obcych_ver_online.pdf 

Tokarska-Guzik B., Fojcik B., Bzdęga K., Urbisz A., Nowak T., Pasierbiński A., Dajdok Z. 2015. Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski. Uniwersytet Śląski, Katowice. Opracowanie przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:   http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5050/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_rdestowcow_na_terenie_Polski.pdf