dr Maria Kossowska

KIEROWNIK PRACOWNI LICHENOLOGII

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
Pracownia Lichenologii

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: maria.kossowska@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 74
pokój nr 107

 
Edukacja, stopnie naukowe

 1992 r. – magister, praca magisterska pt. „Lilium martagon L. na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i udział w zbiorowiskach roślinnych”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1999 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Porosty skał wapiennych w Sudetach – analiza geograficzna i ekologiczna”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Zatrudnienie

1991–1992 – etat techniczny w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii
1992–1999 – asystent w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii
od 1999 – adiunkt w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii / Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej

 Funkcje  i członkostwo

 •  Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • 1998–2001 – sekretarz Sekcji Lichenologicznej PTB
 • od 2004 – wiceprzewodnicząca Sekcji Lichenologicznej PTB
 • British Lichen Society

 Tematyka badawcza

 lichenologia: rozmieszczenie i ekologia porostów naskalnych, występowanie porostów w Sudetach i na Dolnym Śląsku

 Udział w projektach badawczych

 •  Grant KBN nr 6 PO4C 041 13 pt. „Naskalne porosty kalcyfilne w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie)” (1997-1998) – kierownik
 • Grant KBN nr 6 PO4F 052 17 pt. „Występowanie porostów epilitycznych na skałach serpentynitowych w Polsce” (1999-2001) – kierownik
 • Grant KBN nr 2 PO4C 013 29 pt. „Porosty i grzyby naporostowe występujące współcześnie na żyle bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze)” (2005-2007) – kierownik

 Zajęcia dydaktyczne

 Botanika i mikologia stosowana – ćwiczenia
Organizmy zarodnikowe i rośliny nasienne – ćwiczenia
Podstawy lichenologii – wykład monograficzny

 Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

 Prace magisterskie

 • Olszewska Agnieszka – Porosty Gór Opawskich” (1997).
 • Szymańska Katarzyna – Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie) (2002).
 • Musioł Katarzyna – Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Sowiej Doliny (Karkonosze) (2005).
 • Pietrzykowska Katarzyna – Porosty antropogenicznych podłoży skalnych w polskiej części Karkonoszy (2008).
 • Napierała Magdalena – Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Doliny Kamieńczyka (Karkonosze) (2008).
 • Pietrzak Sabina – Biota porostów wybranych parków Wrocławia”(2009).
 • Juźwin Agnieszka – Porosty epifityczne miasta Karpacz (2010).

 Prace licencjackie

 • Szymańska Katarzyna – Rozmieszczenie porostów z rodzaju Parmelia sensu lato na Dolnym Śląsku w świetle danych literaturowych (2000).
 • Chodaczek Paulina – Występowanie porostów na głazach narzutowych w Polsce (2005)
 • Struk Zofia – Zróżnicowanie siedliskowe porostów w warunkach miejskich na przykładzie miasta Wrocławia (2006).
 • Juźwin Agnieszka – Porosty jako przykład organizmów pionierskich w edukacji przyrodniczej (2008).
 • Kuraczycka Katarzyna – Rozmieszczenie porostów z rodzaju Ramalina w Sudetach na podstawie danych literaturowych (2008).
 • Stolarczyk Paulina – Wykorzystanie lichenoindykacji w edukacji dzieci szkolnych (2008).
 • Stanek Magdalena – Specyfika chemiczna porostów i biologiczne znaczenie ich wtórnych metabolitów (2009).
 • Gilewska Joanna – Przegląd metod lichenoindykacyjnych i ich zastosowanie do oceny czystości powietrza w Polsce (2010).

 Proponowane tematy prac magisterskich

 1.  Porosty naskalne wybranych fortów twierdzy w Srebrnej Górze
 2. Porosty nadrzewne, naziemne i epiksyliczne [wybranej doliny] w Karkonoszach
 3. Analiza stanu środowiska [wybranego obszaru] metodą lichenoindykacyjną

 Publikacje naukowe

 Kossowska M. 1994. Stanowisko brodaczki zwyczajnej Usnea filipendula w Górach Bystrzyckich. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 50(6): 77-79.

Kossowska M., Rutkowski P. 1995. Unikatowy rezerwat przyrody "Crau" w południowej Francji. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(1): 110-114.

Kossowska M., Rutkowski P. 1996. Contribution to the lichen flora of Crau (southern France) – Fragm. Flor. Geobot. 41(1): 283-286.

Bylińska E., Kossowska M. 1996. Ekologia populacji Lasallia pustulata (L.) Mérat z Kotliny Jeleniogórskiej – Acta Univ. Wrat. 1835, Prace Botaniczne 68: 117-128.

Kossowska M. 1996. Rhizocarpon sorediosum Runem. (Lecideaceae) – nowy dla Polski gatunek porostu. – Fragm. Flor. Geobot. ser. Polonica 3: 408-410.

Kossowska M. 1997. Stanowisko Collema coccophorum (Lichenes, Collemataceae) na Dolnym Śląsku. - Fragm. Flor. Geobot. ser. Polonica 4: 390-392.

Kossowska M. 1997. Porosty Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego – Acta Univ. Wrat. 1936, Prace Bot. 73: 27-32.

Kossowska M., Turzańska M. 1998. Nowe stanowisko Dermatocarpon luridum (Lichenes, Dermatocarpaceae) na Dolnym Śląsku – Acta Univ. Wrat. 2036, Prace Bot. 74: 5-8.

Kossowska M. 1999. Kalcyfilne porosty z rodzaju Leptogium w Sudetach – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 219-225.

Kossowska M.1999. Caloplaca crenulatella (Teloschistaceae) – a lichen species new to Poland. – Fragm. Flor. Geobot. 44(2): 531-532.

Kossowska M. 2000. Wstępna ocena lichenoflory jodły pospolitej Abies alba w Karkonoskim Parku Narodowym. – Opera Corcontica 37: 481-485.

Kossowska M. 2001. Epilithic lichens on serpentinite rocks in Poland. – Polish Botanical Journal 46(2): 191-197.

Kossowska M. 2002.Ostoja rzadkich porostów epifitycznych na jodłach w Wąwozie Szklarki (Karkonoski Park Narodowy). – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 85-92.

Kossowska M. 2003.  Lichens growing on Abies alba in the Karkonosze National Park (SW Poland) – the results of the first stage of the conservation programme. – Botanica Lithuanica 9(1): 65-70.    

Kossowska M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Sudetów. – W: Czyżewska K. (red.) Zagrożenie porostów w Polsce. – Monogr. Bot. 91: 201-221.

Kossowska M. 2003. Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach. – Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 93-100

Kossowska M., Fabiszewski J. 2004. Threatened lichens of Lower Silesia, Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 139-150.

Szczepańska K., Kossowska M. 2004. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety). – Acta Botanica Silesiaca 1: 177-187        .

Kossowska M. 2006. Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. – Wyd. IB PAN, Kraków, 132 pp.    

Wawrecka K., Kossowska M. 2006. Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Sowiej Doliny we wschodniej części Karkonoszy. – Przyroda Sudetów 9: 71-80.

Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A., Dimos M. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Parki nar. Rez. Przyr. 26(1): 3-16.

Kossowska M. 2007. Lišejniky. – W: Flousek J., Hartmanowa O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše – přiroda, historie, život. Baset, Praha. pp.: 191-198.

Kossowska M. 2007. Biota porostów Karkonoszy – historia i stan obecny. – W: J.A. Lis, M.A. Mazur (red.), Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole. ss: 83-93.

Kossowska M., Szczepańska K. 2007. New untypical localities of the arctic-alpine Pleopsidium chlorophanum in Central Europe. – Pol. Bot. J. 52(2): 171-172.  

Kossowska M. 2007. Porosty Śnieżki – stan zbadania. – W: Stursa J. & Knapik R. (red.) Geoecological problems of the Giant Mountains. Proceedings of  the International Conference, Svoboda nad Upou. – Opera Corcontica 44(1): 281-288.   

Kossowska M. 2008. New and interesting lichenicolous fungi in the Karkonosze Mts, SW Poland. –  Herzogia 21: 219-222.

Kossowska M. 2008. Porosty epifityczne występujące na jodle pospolitej (Abies alba) w Karkonoskim Parku Narodowym – W: W. Barzdajn, A. Raj (red.), Jodła pospolita w Karkonoskim Parku Narodowym. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. ss: 65-86.

Kossowska M. 2008. Lichens growing on calcareous rocks in the Polish part of the Sudety Mountains – Acta Botanica Silesiaca Monographiae 3: 1-110.      

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2008. Monitoring stanu atmosfery w Karkonoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników. – W: Mazur A., Raj A., Knapik R. (red): Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. –Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 280-289.

Kossowska M. 2008. Pertusaria lactescens(lichenized Ascomycota, Pertusariaceae) – a lichen species new to Central Europe. – Polish Botanical Journal 53(1): 69-70.

Kossowska M. 2008. Notes on Leptogium and Dermatocarpon species (lichenized ascomycota) from the basalt outcrop in Mały Śnieżny Kocioł cirque (Karkonosze Mts, Poland). – Polish Botanical Journal 53(1): 95-96.

Kossowska M. 2009. Rewizja zbiorów lichenologicznych z żyły bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze) zachowanych w zielniku KRAP. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1): 135-143.   

Kossowska M., Węgrzyn M. 2009. Lichens recorded on iron and glass in NE Poland. – Polish Botanical Journal 54(1): 123-124.

Kossowska M. 2009. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty strukturalne Czarnego Grzbietu. – Acta Botanica Silesiaca 4: 161-169.

PietrzykowskaK., Kossowska M. 2010. Porosty antropogenicznych podłoży skalnych wokół schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 141-147.

Kossowska M. 2010. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. II. Skałki rejonu Szrenicy – Acta Botanica Silesiaca 5: 157-166.

Kossowska M. 2011. New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. – Biologia 66(5): 755-761.