dr Ewa Szczęśniak

ADIUNKT

KIEROWNIK PRACOWNI OCHRONY PRZYRODY

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Pracownia Ochrony Przyrody
Zakład Botaniki

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 86
pokój nr 119

Linki do profili i stron naukowych/Links to professional profiles

  Znalezione obrazy dla zapytania orcid

Edukacja, stopnie naukowe / Diplomas held, academic degrees

1994 r. – magister, praca magisterska pt. Charakterystyka geobotaniczna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2000 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Zatrudnienie / Employment

 • 2001 – obecnie:  adiunkt w zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej,  następnie w Katedrze Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Biologii Roślin, obecnie w Zakładzie Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1995 – 1999:  delegowana na studia doktoranckie w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1994 – 2000:  asystent w Zakładzie Systematyki Roślin i Fitosocjologii 

 Funkcje/ Functions

 • Zastępca d.s. dydaktycznych Dyrektora Instytutu Biologii Środowiskowej (2014-2019)
 • Kierownik Pracowni Ochrony Przyrody (2013-2020)
 • Członek Rady Wydziału Nauk Biologicznych, wybierany przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych (2012 – 2020)
 • Członek Rady Instytutu Biologii Środowiskowej (2014-2020)
 • Członek Zespołu Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Biologicznych (2014-2020)
 • Członek Zespołu Kierunkowego Biologii (2014-2020)
 • Członek zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku Biologia
 • Członek Zespołu Kierunkowego Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym (2014-2020)
 • Członek Międzywydziałowego Zespołu d.s. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska (od 2014 r.)
 • Opiekun studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska (od 2013 r.)
 • Członek zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku Ochrona Środowiska
 • Członek Komisji Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska (od 2013 r.)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Systematyków Roślin (od 1996 r.), opiekun merytoryczny konferencji naukowej ‘Środowisko oczami przyrodników’ organizowanej przez SKNSK od 2008 r.
 • Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ (2015-2020
 • Ekspert Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu d.s. oceny stanu i koniecznych działań w rezerwatach  (m.in.Góra Radunia, Łąka Sulistrowicka , Kruczy Kamień, Skałki Stoleckie; (sesje terenowe, korekty działań ochronnych)

Członkostwa / Memberships

Polskie Towarzystwo Botaniczne od 2000 r.

 • 2001-2007 – skarbnik wrocławskiego oddziału PTB
 • 2013-2016 – przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTB
 • 2017-2019 – zastępca przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału PTB
 • 2007-2010 – przewodnicząca Sekcji Pteridologicznej PTB
 • 2010-2019 – zastępca przewodniczącego Sekcji Pteridologicznej PTB

Granty naukowe i projekty badawcze / Scientific grants and research projects

 • Projekt Lasów Państwowych 500441/1/2017 pt. Ochrona czynna antropogenicznych wrzosowisk przez ich kontrolowane wypalanie; we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa; kierownik i wykonawca części przyrodniczej pt. Monitoring biologiczny naturalnej regeneracji wrzosowisk (2017-2019).
 • Projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławliu 43/2015/RDLP/WNB pt. Kontrolowane wypalanie wrzosowisk jako forma ich ochrony czynnej w ramach międzynarodowej konferencji Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody; we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa; kierownik i wykonawca części przyrodniczej pt. Badania ekologiczne na powierzchni wypalonego wrzosowiska w Nadleśnictwie Przemków (2015)
 • Grant  Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych (1997-1998).
 • Grant MNiSW nr 6P04G01311 pt.  Murawy kserotermiczne Pogórza Wałbrzysko – Bolkowskiego, ich rozwój, zagrożenia i ochrona (1996).

Tematyka badawcza / Reseach interests

 • Pteridoflora Polski
 • Problemy taksonomii kompleksów poliploidalnych Asplenium, Polypodium, Dryopteris
 • Biologia i ekologia paproci wodnych (Azolla, Salvinia, Marsilea, Pilularia)
 • Metodyka oceny i waloryzacja stanu gatunków zagrożonych Polski i Dolnego Śląska
 • Flora i zbiorowiska roślinne Dolnego Śląska
 • Antropogeniczne zbiorowiska ciepłolubne Dolnego Śląska
 • Wpływ gatunków obcych na zastaną różnorodność biologiczną Dolnego Śląska

Dydaktyka / Didactics

 • Flora Polski – rośliny nasienne (ZŚP I; wykład i ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Rośliny nasienne Polski (Biologia I; wykład i ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Różnorodność biologiczna – Flora Polski (MSOŚ I; wykład i ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Chronione gatunki: grzyby i rośliny (MSOŚ II; wykład i ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych - wakacyjne ćwiczenia w Karpaczu (Biologia I; ćwiczenia terenowe, przedmiot obligatoryjny)
 • Flora i ekosystemy górskie - wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu (ZŚP I; ćwiczenia terenowe, przedmiot obligatoryjny)
 • Zarządzanie bioróżnorodnością (MSOŚ I; ćwiczenia terenowe, przedmiot obligatoryjny)
 • Biologia organizmów zarodnikowych (ZŚP I; ćwiczenia do wykładu)
 • Biologia roślin nasiennych (ZŚP I, ćwiczenia do wykładu)
 • Grzyby i organizmy zarodnikowe Polski (ZŚP I; ćwiczenia do wykładu)
 • Organizmy zarodnikowe (Biologia - BŚ; ćwiczenia do wykładu)
 • Rośliny nasienne (Biologia – BŚ, ćwiczenia do wykładu)
 • Chronione rośliny (ZŚP I; wykład i ćwiczenia, przedmiot fakultatywny)
 • Szata roślinna Dolnego Śląska (Biologia II, ZŚP II; wykład, przedmiot fakultatywny)
 • Rośliny owadożerne i pasożytnicze (Biologia II, ZŚP II; wykład, przedmiot fakultatywny)

Wypromowane prace dyplomowe / Supervised theses and dissertations

 • Wypromowane prace licencjackie: 17 / Supervised Bachelor's works:17 (PDF)
 • Wypromowane prace magisterskie: 24 /  Supervised Master's theses:24 (PDF)

Udział w konferencjach naukowych: 52 / Participation in scientific conferences: 52 (PDF)

 • Referaty / Oral presentations: 48
 • Postery / Posters: 17

PUBLIKACJE (pełna lista) / PUBLICATIONS (complete list) (PDF)

Większość prac do pobrania w formie plików PDF na ResearchGate.
Most of papers available at the ResearchGate profile as PDF docs.

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF) oraz znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Szczęśniak E., Dajdok Z., Gola E. M., Góralski G., Kwolek D., Joachimiak A.J. 2019. First report of dodder (Cuscuta europaea) parasitizing another dodder species (C. lupuliformis) in Poland. Plant Disease 103(7).

Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortyk P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Høistad Schei F., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T.C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á., Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M. and Baeten L. 2018. Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29(5): 812-823.

Szczęśniak E., Gola E., Jędrzejczyk I. 2017. It is worth checking old data - validation of Asplenium onopteris L. presence in the most northeastern sites in Europe (Sudetes, SW Poland) Acta Soc. Bot. Pol. 86.4. PDF

Pielech R., Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. 2015. Landscape-scale factors driving plant species composition in mountain streamside and spring riparian forests. Forestst Ecology and Management 347: 217-227. PDF

Jakubska-Busse A., Pielech R., Szczęśniak E. 2014. The extinction of terrestrial orchids in Europe: Does disappearance of Cephalanthera Rich., 1817 (Orchidaceae, Neottieae) species show pattern consistent with the elevation gradient? Life Science Journal 11(4): 140-144. PDF

Szczęśniak E., Rosadziński S., Spałek K., Szymanowski M., Kruk J., Śliwiński M., Kreitschitz A., Kamiński R. 2013. Current distribution of Pilularia globulifera L. in Poland – changes of geographical range and habitat preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 82(1): 37-46.

Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. 2009. Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241-246

Inne istotne publikacje / Other relevant publications

Szczęśniak E., Jędrzejczyk I., Gola E. M., Pielech R., Reczyńska K., Świerkosz K. 2015. Polypodium interjectumand P.×mantoniae (Polypodiaceae) in the Polish Sudetes.Polish Botanical Journal60(2): 163-172.

Szczęśniak E., Jakubska J., Śliwiński M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku [Differentiation and distribution of plant communities with Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) in Lower Silesia].Acta Botanica Silesiaca8: 97-128.

Malicki M., Pielech R., Szczęśniak E. 2012. Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski [Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) – a new anthropophyte in flora of Poland]. Acta Botanica Silesiaca 8: 189-196.

Szczęśniak E. 2011. Obecność muflonów Ovis aries musimon w Polsce – czy to naprawdę konieczne? [Presence of mouflons Ovis aries musimon in Poland – is it really necessary?]. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(2): 99-117.

Szczęśniak E., Dajdok Z., Kącki Z. 2011. Metodyka oceny zagrożeń i kategoryzacja zagrożonych archeofitów na przykładzie Dolnego Śląska [Methods of threat assessment and categorization of endangered archaeophytes in Lower Silesia as an example]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 9-28.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2009. Gatunki z rodzaju miłka Eragrostis ssp. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.) Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski – Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, s. 77–79.

Szczęśniak E., Malicki M. 2007. Skuteczność usuwania roślin synantropijnych z otoczenia Drogi Jubileuszowej w latach 2002-2005 [Effectiveness of elimination of synanthropic plants from the Jubileuszowa Road surroundings in the years 2002–2005]. – Opera Corcontica 44(2): 371–378.

Świerkosz K., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2002. The association Geranio phaei – Urticetum dioicae in south-west Poland. – Polish Botanical Journal 47(1): 53–66.

Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E., Świerkosz K. 1999. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 11. Cotoneaster integerrimus Medik.i C. niger (Thunb.)Fr. Arbor. Kórnickie, R 44: 5-22.

Szczęśniak E. 1999. Sudeckie murawy naskalne siedlisk naturalnych i antropogenicznych – zróżnicowanie, sukcesja i ochrona. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 10 (3-4): 59-68.

Szczęśniak E. 1998. Murawy ze związku Alysso - Sedion na Pogórzu Wałbrzysko - Bolkowskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser.B – Botanika. 47: 177-193.

Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E. 1997. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 9. Taxus baccata L. Arbor. Kórnickie, R 42: 111-147.

Rozdziały w monografiach / Chapters in monographs

Szczęśniak E., Zenkteler E., Gola E. M., Jędrzejczyk I. The genus Polypodium L. in Poland. A key to the species determination. – W:: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus PolypodiumL. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław, p. 5 -25.

Gola E.M., Szczęśniak E.2012. Preliminary studies on the diversity of the leaf-blade hair and stomata density in the Polypodiumvulgare L. complex in Poland. – W:: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus PolypodiumL. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław, p. 39-46.

Szczęśniak E. 2010. Murawy z rzędu Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach polskich: zróżnicowanie i wpływ zmian użytkowania (na przykładzie pasma Krowiarki, Masyw Śnieżnika) – W: Ratyńska H., Wałdon B. (red.), Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. – Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 325–337.

Szczęśniak E.2009. The Dryopteris Adans. species in Wrocław (SW Poland) – occurrence and distribution in urban habitats. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, s. 69–80

Szczęśniak E., Tlałka D., Rostański A. 2009. Key to identification and descriptions of species of Buckler-ferns (Dryopteris Adans.) occurring in Poland. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, s. 5–34

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standardized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species, based on studies in Lower Silesia, Poland. – W: Mirek Z., Nikiel A. (red.), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 19–30.

Szczęśniak E.2008. Disappearance of thermophilous flora and vegetation mosaics of open rocks in Polish Sudety Moutains. – W: Kočárek P., Plášek V., Malachowá K. 7 Cimalová Š. (red.), Environmental changes and biological assesment IV. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostravensis Nr. 186, Ostrava, s. 331–336.

Szczęśniak E., Szlachetka A. 2008. Pillwort Pilularia globulifera L. in Lower Silesia – biology and ecology. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 161–171.

Szczęśniak E. 2008. Endangered, expansive and invasive species in pteridoflora of the Lower Silesia. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 213–223.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2008. Distribution and present condition of the royal fern Osmunda regalis L. in Lower Silesia – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.) Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 173–182.

Szczęśniak E. 2007. Melica transsilvanica (Poaceae) in Poland. – W: L. Frey (red.), Biological issues in grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 21–35.

Szczęśniak E. 2006. Asplenium serpentine ferns in Poland – threats and conservation imperatives. – Botanical Guidebooks 29: 89–97.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2005.Rare and endangered grasses (Poaceae) of the Lower Silesia (South-western Poland). – W: L. Frey (red.), Biology of grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 117–124

Szczęśniak E.2003. Morphological variability of Melica transsilvanica (Poaceae) in Lower Silesia. – W: L. Frey (red.), Problems of grass biology. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 265–269.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2003. Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. and Cymbalarietum muralis Görs 1966 in Lower Silesia – expansion or regression?. Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, s. 185–193.

Czerwone listy i Czerwone Ksiegi / Red lists and Red Books

Kaźmierczakowa R., Błoch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych - Polish red list of pteridophytes and flowering plants. PAN, Kraków. 44  pp

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin, IOP PAN, Kraków: opracownaie gatunków: Szczęśniak E., Śliwiński M.  Thesium pyrenaicum Pourr.: Szczęśniak E., Kaźmierczak R.  Galium valdepilosum H. Br., Szczęśniak E., Tlałka D. Botrychium matricariifolium (Retz.) A Braun ex W.D.J. Koch., Fabiszewski J., Szczęśniak E., Malicki M. 2014. Saxifraga nivalis L., Fabiszewski J., Malicki M., Szczęśniak E., Krukowski M. 2014.Cardamine resedifolia L., Fabiszewski J., Szczęśniak E., Malicki M., Krukowski M. 2014.Veronica bellidioides L., Malicki M., Szczęśniak E. 2014. Campanula barbata L., Świerkosz K., Szczęśniak E. 2014. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Żukowski W., Jackowiak B., Szczęśniak E., Rosadziński S. 2014. Pilularia globulifera L.

Szczęśniak E. 2004. Gatunki ciepłolubne we florze Śląska Opolskiego: stan, zagrożenia [The xerothermic plants in the flora of Opole Silesia: state, threats and conservation]. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. – Uniwersytet Opolski, s. 209–220.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska [The red list of vascular plants of Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s. 9–65

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku [The state of populations and threats to chosen petricolous plant species in Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s. 69–83.

Szczęśniak E. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki ciepłolubnych muraw na Dolnym Śląsku [Rare and threatened species od thermophilous swards in Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s.85–107.

Nowak A., Spałek K. (red.) 2002. Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk. opracowanie gatunków:  Szczęśniak E. Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, Szczęśniak E. 2002. Marzanka barwierska Asperula tinctoria, Szczęśniak E. Podejźrzona marunowy Botrychium matricariifolium, Szczęśniak E. Przewiercień sierpowaty Bupleurum falcatum, Szczęśniak E.  Dzwonek syberyjski Campanula sibirica, Szczęśniak E. Oman szorstki Inula hirta, Szczęśniak E. Dziewanna fioletowa Verbascum phaeniceum, Szczęśniak E., Spałek K. Ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum., Spałek K., Szczęśniak E. Rogownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum, Spałek K., Szczęśniak E. Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin Naczyniowych. – Polska Akademia Nauk, Inst. Bot.im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyr., Kraków. Opracowanie gatunków:  Szczęśniak E. 2001. Botrychium matricariifolium, Szczęśniak E., Kaźmierczakowa R. 2001. Galium valdepilosum, Szczęśniak E.  Melica ciliata.

Przewodniki i poradniki / Guides

Szczęśniak E. 2012. Gałuszka kulecznica Pilularia globulifera. W: J Perzanwska (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny, cz. 3. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. s. 114-127.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską: Alysso-Sedion. – W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 1. – Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 95–105.

Szczęśniak E. 2008. Programy rolnośrodowiskowe jako możliwość ochrony łąk w dolinie Baryczy. W: Guziak A., Konieczny K. Rolnicy dla przyrody. PTPP „proNatura”, Wrocław-Trzcinica Wołowska. 67-108.

Szczęśniak E. 2007. Siedliska przyrodnicze Doliny Baryczy. Łąki. Poradnik dla doradców rolnośrodowiskowych. PTPP proNatura, Wrocław.

Publikacje popularnonaukowe / Popular science publications

Liberadzka H., Szefer-Michalak S. (red.) 2017. Rezerwaty Przyrody województwa dolnośląskiego; Wrocław, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 151 p.p. opracowanie 24 rezerwatów: Błyszcz (8-9), Brekinia (10-11), Buczyna storczykowa na Białych skałach (18-19), Buki Sudeckie (20-21), Góra Miłek (38-40), Góra Radunia (41-42), Jeziorko Daisy (53-54), Jezioro Koskowickie (55-56), Kruczy Kamień (63-64), Łacha Jelcz (67-68), Łąka Sulistrowicka (69-70), Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa (73-74), Muszkowicki Las Bukowy (75-77), Mszana i Obłoga (78-79), Ostrzyca Proboszczowicka (89), Przełomy pod Ksiązem (92-94), Skałki Stoleckie (99-100), Torfowiska Doliny Izery (112-114), Torfowisko Borówki (115-116), Torfowisko Kunickie 119-120, Torfowisko pod Zieleńcem (123-125), Wąwóz Lipa (132-133), Wąwóz Myśliborski koło Jawora (134-135), Wilcza Góra (138-139.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2015. Podział geobotaniczny Dolnego Śląska. W: A. Żelaźniewicz (red.) Przyroda Dolnego Śląska, PAN, Wrocław. s. 243-255.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2015. Flora naczyniowa W: A. Żelaźniewicz (red.) Przyroda Dolnego Śląska, PAN, Wrocław. s. 273-281.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2015. Roślinność W: A. Żelaźniewicz (red.) Przyroda Dolnego Śląska, PAN, Wrocław. s. 291-307.

Szczęśniak E., Żołnierz L. 2013. Paprotniki. W: R. Kapnik, A. Raj (red.) Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia góra. s. 207-216.

Dajdok Z., Szczęśniak E. 2013. Rośliny synantropijne. W: R. Kapnik, A. Raj (red.) Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia góra. S. 311-318.

Świerkosz K., Liberadzka H., Łysiak M., Zając K.(red.) 2012. Obszary natura 2000 na Dolnym Śląsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Współautorstwo opracowań obszarów: Dobromierz. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020034, Gałuszki w Chocianowie. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020087, Góry i Pogórze Kaczawskie. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020037, Łęgi koło Chałupek. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020104, Muszkowicki Las Bukowy. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020068, Pasmo Krowiarki. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020019, Przełomy Pełcznicy pod Książem. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020020.

Dunajski A., Potocka J., Szczęśniak E. 2011. Zarys historii badań botanicznych w Karkonoszach ze szczególnym uwzględnieniem Karkonoskiego Parku Narodowego. – W: Knapik R., Przewoźnik L., Raj A. (red.), 50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. 183-216.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2011. Marsilea quadrifolia – Zielona Planeta 2(95): 19-20;  Asplenium adulterinum – Zielona Planeta 3(96): 17-18.

Szczęśniak E. 2009. Azolla paprotkowata Azolla filiculoides. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.) Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski – Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, s. 32–35

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2008. Paprotniki. 168-173. W: A. Witkowski, B. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój.

Szczęśniak E. 2008. Murawy ciepłolubne. – Zielona Planeta 2:17-20 + iv wkładka; Widłaki, skrzypy i paprocie. – Zielona Planeta. 5:18-22 + iv wkładka.

Szczęśniak E. 2005. Roślinność i podział geobotaniczny Dolnego Śląska. – W: J. Fabiszewski (red.), Przyroda Dolnego Śląska. – Polska Akademia Nauk, o. Wrocław, s. 321–340.

Kącki Z., Szczęśniak E., Anioł-Kwiatkowska J. 2005. Flora. – W: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, s. 110–130.