dr Ewa Szczęśniak

KIEROWNIK PRACOWNI OCHRONY PRZYRODY

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Pracownia Ochrony Przyrody
Zakład Botaniki

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 86
pokój nr 119

 
 

Edukacja, stopnie naukowe

1994 r. – magister, praca magisterska pt. Charakterystyka geobotaniczna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2000 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Zatrudnienie

1994-2001 – asystent w Zakładzie Systematyki Roślin i Fitosocjologii
1995-1999 – urlop bezpłatny i przeniesienie na studia doktoranckie
od października 2001 – adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, a następnie w Katedrze Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej

 Funkcje

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Systematyków Roślin (od 1996 r.)
 • Opiekun studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska (od 2013 r.)
 • Członek Komisji Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska (od 2013 r.)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Botaniczne od 2000 r.

 • 2001-2007 – skarbnik wrocławskiego oddziału PTB
 • 2013-2016 – przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTB
 • 2007-2010 – przewodnicząca Sekcji Pteridologicznej PTB
 • 2010-2016 – zastępca przewodniczącego Sekcji Pteridologicznej PTB

 Tematyka badawcza:

 • Paprocie w Polsce: taksonomia, ekologia, zagrożenia
 • Flora i roślinność naskalna Sudetów
 • Murawy ciepłolubne Dolnego Śląska
 • Gatunki zagrożone i wymierające Dolnego Śląska
 • Flora Wrocławia

 Udział w projektach badawczych

 • Grant MNiSW nr 6P04G01311pt  Murawy kserotermiczne Pogórza Wałbrzysko – Bolkowskiego, ich rozwój, zagrożenia i ochrona (1996)
 • Grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych (1997-1998)

 Zajęcia dydaktyczne

 • Różnorodność biologiczna - Flora Polski – wykład i ćwiczenia (Ochrona Środowiska; lic.)
 • Gatunki chronione i załącznikowe – wykład i ćwiczenia (Ochrona Środowiska; mgr.)
 • Siedliska Natura 2000 – ćwiczenia terenowe (Ochrona Środowiska; mgr.)
 • Organizmy zarodnikowe i rośliny nasienne – ćwiczenia (Mikrobiologia, Biologia Eksperymentalna, Przyroda; lic.)
 • Organizmy zarodnikowe – ćwiczenia (Biologia Środowiskowa; lic.)
 • Organizmy nasienne – ćwiczenia (Biologia Środowiskowa; lic.)
 • Biologia konserwatorska – ćwiczenia (Biologia Środowiskowa; lic.)
 • Ekologia Roślin – wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu (Biologia Środowiskowa; lic.)

 Wykłady monograficzne

 • Szata roślinna Dolnego Śląska
 • Rośliny owadożerne i pasożytnicze
 • Flora Polski (Biologia)

 Prace magisterskie i licencjackie

Wypromowanych 18 prac magisterskich, aktualnie realizowane 2. 

 • Agnieszka Możanowicz.2013. Zróżnicowanie zbiorowisk buczyn ciepłolubnych w paśmie Krowiarek.
 • Małgorzata Jureczek. 2013. Flora odsłonięć bazaltów na Wzgórzach Strzegomskich.
 • Agnieszka Matysiak. 2012. Rozmieszczenie i udział w zbiorowiskach roślinnych Botrychium lunariana terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Karolina Koszela 2012. Siedliska naskalne Natura 2000 na podłożu bazaltowym na obszarze Natura 2000 ‘Góry i Pogórze Kaczawskie’ (PLH 020037).
 • Sebastian Świerszcz. 2011. Flora wschodniej części otoczenia wsi Lipowiec (Roztocze Zachodnie).
 • Agnieszka Smernicka. 2010. Występowanie i przekształcenia kwietnych muraw kserotermicznych z rzędu Brometalia (klasa Festuco-Brometea) w paśmie Krowiarki.
 • Małgorzata Klupak. 2009. Stan aktualny i tendencje dynamiczne flory naczyniowej antropogenicznych stawów w rezerwacie „Polder”.
 • Teresa Kaźmierczak. 2009.Zbiorowiska roślinne z udziałem wrzosu Calluna vulgarisna terenie użytku ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko” (Przemkowski Park Krajobrazowy).
 • Alicja Bera. 2007. Flora i roślinność ciepłolubna wschodniej części Wzgórz Trzebnickich i ich przedpola.
 • Katarzyna Bieżuńska. 2007 Gentiana asclepiadeana Dolnym Śląsku - rozmieszczenie, udział w zbiorowiskach roślinnych, zagrożenia i możliwości ochrony.
 • Renata Szymczak. 2007. Skrzypy, widłaki i paprocie na terenie zachodniej części miasta Wrocławia – rozmieszczenie, zagrożenia i możliwości ochrony.
 • Małgorzata Rudy. 2006. Charakterystyka geobotaniczna Masywu Chełmca.
 • Beata Białasik. 2005. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych na Wzgórzach Bielawskich.
 • Maria Nadkierniczna. 2004. Charakterystyka geobotaniczna Południowej części Wzgórz Krzyżowych.
 • Marta Gajewska. 2003. Paprocie Raduni i Wzgórz Oleszańskich.
 • Anna Krajewska. 2003. Flora głównego kompleksu fortów w Srebrnej Górze.
 • Monika Behnke. 2001. Rodzaj Cephalantherana Dolnym Śląsku: rozmieszczenie, udział w zbiorowiskach roślinnych i zagrożenia.
 • Ewelina Szotek. 2001. Flora i roślinność doliny Opawy na odcinku Branice – Boboluszki.

 Wypromowanych 15 prac licencjackich.

 Propozycje tematów prac magisterskich

 • Pteridoflora wybranego obszaru
 • Rozmieszczenie wybranego gatunku na Dolnym Śląsku i jego udział w zbiorowiskach roślinnych
 • Fora lub roślinność wybranego obszaru lub obiektu
 • Temat własny 

Udział w konferencjach naukowych

Udział czynny w 40 konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, autorka lub współautorka 49 wystąpień.

 Publikacje naukowe

Szczęśniak E., Rosadziński S., Spałek K., Szymanowski M., Kruk J., Śliwiński M., Kreitschitz A., Kamiński R. 2013. Current distribution of Pilularia globulifera L. in Poland – changes of geographical range and habitat preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 82(1): 37-46.

Krukowski M., Malicki M., Szczęśniak E. 2013. Nowe izolowane europejskie stanowisko lilijki alpejskiej Lloydia serotina (Liliaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, Polska) [New isolated European location of Lloydia serotina (Liliaceae) in Karkonosze Mts (Western Sudety Mts, Poland)]. Fragm. Florist. Geobot. 20(1): 3-9.

Szczęśniak E. 2013. Vulpia myuros (Poaceae) na siedliskach antropogenicznych we Wrocławiu – trwałość wystąpień, sposób rozprzestrzeniania i zmienność morfologiczna [Vulpia myuros (Poaceae) in anthropogenic habitats in Wrocław – stability of localities, way of dispersion and morphological variability]. Fragm. Florist. Geobot. 20(1): 19-29.

Szczęśniak E., Dajdok Z., Kącki Z. 2013. Stulisz sztywny Sisymbrium strictissimum (Brasicaceae) - nowy dla flory Karkonoszy i Dolnego Śląska antropofit [The perennial rocket Sisymbrium strictissimum (Brssicaceae) – a new antropophyte for the Karkonosze Mts. and Lower Silesian flora]. Przyroda Sudetów 16: 3-6.

Szczęśniak E., Zenkteler E., Gola E. M., Jędrzejczyk I. The genus PolypodiumL. in Poland. A key to the species determination. In: E. Szczęśniak, E. Gola (eds), Genus PolypodiumL. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław, p. 5 -25.

Gola E.M., SzczęśniakE.2012. Preliminary studies on the diversity of the leaf-blade hair and stomata density in the Polypodiumvulgare L. complex in Poland. In: E. Szczęśniak, E. Gola (eds), Genus PolypodiumL. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław, p. 39-46.

Szczęśniak E., Jakubska J., Śliwiński M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku [Differentiation and distribution of plant communities with Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) in Lower Silesia].Acta Botanica Silesiaca8: 97-128.

Malicki M., Pielech R., Szczęśniak E. 2012. Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski [Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) – a new anthropophyte in flora of Poland]. Acta Botanica Silesiaca8: 189-196.

Szczęśniak E., Krukowski M., Malicki M. 2011. Pojawy i kategoria zagrożenia Veronica bellidioides(Scrophulariaceae) w Polsce [Periodic presence and category of threat of Veronica bellidioides (Scrophulariaceae) in Poland]. Fragm. Florist. Geobot. 18(1): 3-9.

Szczęśniak E. 2011. Pennisteumflaccidum(Cenchrus flaccidus) (Poaceae) – nowy antropofit we florze Polski [Pennisetum flaccidum (Cenchrus flaccidus) (Poaceae) – a new anthropophyte in flora of Poland]. Fragm. Florist. Geobot. 18(2): 295-300.

Szczęśniak E. 2011. Obecność muflonów Ovis aries musimon w Polsce – czy to naprawdę konieczne? [Presence of mouflons Ovis aries musimon in Poland – is it really necessary?]. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(2): 99-117.

Szczęśniak E., Malicki M., Krukowski M. 2011. Festuca airoides Lam. i jej odmiana żyworodna var. vivipara w polskich Karkonoszach [Der Kleine Schafschwingel Festuca airoides LAM. und seine vivpar Varietät im polnischen Riesengebirge]. – Przyroda Sudetów 14: 41-44.

Szczęśniak E., Dajdok Z., Kącki Z. 2011. Metodyka oceny zagrożeń i kategoryzacja zagrożonych archeofitów na przykładzie Dolnego Śląska [Methods of threat assessment and categorization of endangered archaeophytes in Lower Silesia as an example]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 9-28.

Szczęśniak E. 2011. Agrostemma githago (Caryophyllaceae) na Dolnym Śląsku – niegdyś pospolity, dziś zanikający [Agrostemma githago (Caryophyllaceae) in Lower Silesia – common in the past, disappearing today]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 38-41.

Szczęśniak E. 2011. Atriplex rosea (Chenopodiaceae) – chwast wymarły na Dolnym Śląsku [Atriplex rosea (Chenopodiaceae) – a weed extinct in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 57-59.

Szczęśniak E. 2011. Avena strigosa (Poaceae) - archeofit wymierający na Dolnym Śląsku [Avena strigosa (Poaceae) – an archeophyte dying out in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 60-62.

Szczęśniak E. 2011. Bromus arvensis subsp. arvensis (Poaceae) na Dolnym Śląsku – takson o nieznanym rozmieszczeniu [Bromus arvensis subsp. arvensis (Poaceae) in Lower Silesia – a taxon of unknown distribution]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 63-65.

Szczęśniak E. 2011. Bupleurum rotundifolium (Apiaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku [Bupleurum rotundifolium (Apiaceae) – a species extinct in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 69-71.

Szczęśniak E. 2011. Coronopus squamatus (Brassicaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku? [Coronopus squamatus (Brassicaceae) – an archaeophyte extinct in Lower Silesia?] – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 111-113.

Szczęśniak E. 2011. Cuscuta epilinum (Cuscutaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku [Cuscuta epilinum – a species extinct in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 114-116.

Szczęśniak E. 2011. Erysimum repandum (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku – archeofit czy efemerofit siedlisk ruderalnych? [Erysimum repandum (Brassicaceae) in Lower Silesia – an archaeophyte or ephemerpophyte of ruderal habitats?]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 117-119.

Szczęśniak E. 2011. Gagea arvensis (Liliaceae) – zagrożony gatunek segetalny i okrajkowy na Dolnym Śląsku [Gagea arvensis (Liliaceae) – endangered segetal and fringe species in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 129-131.

Szczęśniak E. 2011. Galium tricornutum (Rubiaceae)- gatunek nienotowany od 60. lat na Dolnym Śląsku [Galium tricornutum (Rubiaceae) – species not noticed for 60 years in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 135-137.

Szczęśniak E. 2011. Hyssopus officinalis (Lamiaceae) – gatunek o niejasnym statusie na Dolnym Śląsku [Hyssopus officinalis (Lamiaceae) – a species of ambiguous status in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 144-146.

Szczęśniak E. 2011. Misopates orontium (Scrophulariaceae) – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku [Misopates orontium (Scrophulariaceae)  – distribution and category of threat in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 171-173.

Szczęśniak E. 2011. Nigella arvensis (Ranunculaceae) – chwast wymierający na Dolnym Śląsku [Nigella arvensis (Ranunculaceae) – a weed dying out in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 177-179.

Szczęśniak E. 2011. Ranunculus arvensis (Ranunculaceae) – wymierający chwast Dolnego Śląska {Ranunculus arvensis (Ranunculaceae)  –  a weed dying out in Lower Silesia}. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 189-191.

Szczęśniak E. 2011. Sherardia arvensis (Rubiaceae) na Dolnym Śląsku.– chwast pospolity w górach i zanikający na niżu [Sherardia arvensis (Rubiaceae) in Lower Silesia  – a weed common in mountain and disappearing in lowland]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 195-197.

Szczęśniak E. 2011. Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae) Krowiziół zbożowy – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku [Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae)  –  an extinct species in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 210-212.

Szczęśniak E., Dajdok Z. 2011. Galium spurium (Rubiaceae) – gatunek o niepewnym statusie na Dolnym Śląsku [Galium spurium (Rubiaceae) – a weed of uncertain status in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 132-134.

Kącki Z., Szczęśniak E., Czarnecka M. 2011. Bromus secalinus (Poaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i zagrożenia [Bromus secalinus (Poaceae) in Lower Silesia – occurrence and threats]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 66-68.

Pender K., Szczęśniak E. 2011. Consolida regalis (Ranunculaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek na progu zagrożenia [Consolida regalis (Ranunculaceae) in Lower Silesia – species at the edge of threat]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 108-110.

Pender K., Szczęśniak E. 2011. Euphorbia exigua (Euphorbiaceae) na Dolnym Śląsku – stan aktualny i stopień zagrożenia [Euphorbia exigua (Euphorbiaceae) in Lower Silesia – current state and category of threat]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 120-122.

Pender K., Szczęśniak E. 2011. Geranium dissectum (Geraniaceae) na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i stopień zagrożenia [Geranium dissectum (Geraniaceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 138-14.

Pender K., Szczęśniak E. 2011. Lathyrus tuberosus (Fabaceae) na Dolnym Śląsku – archeofit segetalny przechodzący na siedliska ruderalne [Lathyrus tuberosus (Fabaceae) in Lower Silesia – segetal archaeophyte entering ruderal habitats]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 153-155.

Pender K., Szczęśniak E. 2011. Melandrium noctiflorum (Caryophyllaceae) – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku [Melandrium noctiflorum (Caryophyllaceae)  – distribution and category of threat in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 168-170.

Pielech R., Szczęśniak E. 2011. Veronica agrestis (Scrophulariaceae) – ocena stanu populacji i stopnia zagrożenia na Dolnym Śląsku [Veronica agrestis (Scrophulariaceae)  – population and conservation status assessment in Lower Silesia].– Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 219-221.

Pielech R., Szczęśniak E. 2011. Veronica opaca (Scrophulariaceae) – gatunek niedostatecznie poznany na Dolnym Śląsku [Veronica opaca (Scrophulariaceae)  – a species of not recognized distribution in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 222-224.

Pielech R., Szczęśniak E. 2011. Veronica polita (Scrophulariaceae)– gatunek niedostatecznie poznany na Dolnym Śląsku [Veronica polita (Scrophulariaceae)  – an insufficiently known species in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 225-227.

Szczęśniak E. 2010. Orobanche lucorum A. Braun (Orobanchaceae) w Polsce [Orobanche lucorum A. Braun (Orobanchaceae) in Poland]. – Fragm. Florist. Geobot. 17(1): 75–82

Szczęśniak E. 2010. Ekspansja Eragrostis minor (Poaceae) we Wrocławiu [Expansion of Eragrostis minor (Poaceae) in Wrocław]. – Fragm. Florist. Geobot. 17(2).

Szczęśniak E. 2010. Murawy z rzędu Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach polskich: zróżnicowanie i wpływ zmian użytkowania (na przykładzie pasma Krowiarki, Masyw Śnieżnika) – W: Ratyńska H., Wałdon B. (red.), Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. – Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 325–337.

Klupak M., Szczęśniak E., 2010. Flora naczyniowa antropogenicznych stawów w rezerwacie "Polder" (Dolny Śląsk) [The vascular flora of anthropogenic ponds in the nature reserve “Polder” (Lower Silesia)]. – Acta Botanica Silesiaca 5: 43–64.

Jakubska A., Szczęśniak E., Śliwiński M., Narkiewicz C. 2010. Zanikanie stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L.(Orchidaceae) w Sudetach [Der Schwund der Vorkommen des Gelben Frauenschuhs Cypripedium calceolus L (Orchidaceae) in den Sudeten]. – Przyr. Sudetów 13: 43–52

Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. 2009. Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241–246

Szczęśniak E.2009. The Dryopteris Adans. species in Wrocław (SW Poland) – occurrence and distribution in urban habitats. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, s. 69–80

Szczęśniak E., Tlałka D., Rostański A. 2009. Key to identification and descriptions of species of Buckler-ferns (Dryopteris Adans.) occurring in Poland. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, s. 5–34

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standardized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species, based on studies in Lower Silesia, Poland. – W: Mirek Z., Nikiel A. (red.), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 19–30.

Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Występowanie Alopecurus myosuroides(Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgórzu Sudeckim [Occurrence of Alopecurus myosuroides (Poaceae) on farmlands of the Gilow vicinity in Sudetes Foreland]. – Fragm. Florist. Geobot. 16(2): 237–248.

Szczęśniak E., Malicki M., Kuś D. 2009. Saxifraga nivalis w Karkonoszach – stan aktualny i próby wzmocnienia populacji [Saxifraga nivalisin the Karkonosze Mountains - actual status and trials of population recovery]. – Acta Botanica Silesiaca 4: 107–116

Proćków J., Szczęśniak E. 2009. Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Torfowisko Kunickie” koło Legnicy – ocena dynamiki i zagrożeń [Plant communities of the mire nature reserve "Torfowisko Kunickie" near Legnica (SW Poland) – evaluation of dynamics and threats]. – Acta Botanica Silesiaca 4: 43–90

Krukowski M., Krakowski K., Malicki M., Szczęśniak E. 2009. Rozmieszczenie i biologia różeńca górskiego Rhodiola rosea L. w polskich Karkonoszach [Verbreitung und Biologie der Rosenwurzes Rhodiola rosea L. im polnischen Riesengebirge]. – Przyroda Sudetów 12: 3–8.

Potocki J. Szczęśniak E. 2009. Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego. – Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 73: 162–171

Szczęśniak E.2008. Disappearance of thermophilous flora and vegetation mosaics of open rocks in Polish Sudety Moutains. –In: Kočárek P., Plášek V., Malachowá K. 7 Cimalová Š. (eds), Environmental changes and biological assesment IV. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostravensis Nr. 186, Ostrava, s. 331–336.

Szczęśniak E., Szlachetka A. 2008. Pillwort Pilularia globulifera L. in Lower Silesia – biology and ecology. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (ed.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 161–171.

Szczęśniak E. 2008. Endangered, expansive and invasive species in pteridoflora of the Lower Silesia. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (ed.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 213–223.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2008. Distribution and present condition of the royal fern Osmunda regalis L. in Lower Silesia – W: E. Szczęśniak, E. Gola (ed.) Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 173–182.

Krukowski M., Malicki M., Szczęśniak E. 2008. Aktualny stan populacji rzeżuchy rezedolistnej Cardamineresedifolia (Brassicaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, Polska) [Actual condition of Cardamine resedifolia (Brassicaceae) populations in Karkonosze Mts (Western Sudety Mts, Poland)]. – Fragm. Florist. Geobot. Polonica 15(2): 231–238.

Bera A., Szczęśniak E. 2008. Nowe stanowisko Muscari comosum na Dolnym Śląsku [A new locality of Muscari comosum (L.) Mill. (Liliaceae) in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca 3: 155–160.

Zenkteler E., Szczęśniak E. 2008. II Konferencja Sekcji Pteridologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony” (Wrocław, 17-19 września 2008). – Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 141–145.

Szczęśniak E. 2007. Melica transsilvanica (Poaceae) in Poland. – W: L. Frey (red.), Biological issues in grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 21–35.

Szczęśniak E., Malicki M. 2007. Skuteczność usuwania roślin synantropijnych z otoczenia Drogi Jubileuszowej w latach 2002-2005 [Effectiveness of elimination of synanthropic plants from the Jubileuszowa Road surroundings in the years 2002–2005]. – Opera Corcontica 44(2): 371–378.

Szczęśniak E. 2006. Asplenium serpentine ferns in Poland – threats and conservation imperatives. – Botanical Guidebooks 29: 89–97.

Szczęśniak E. 2005.Gatunki z grupy Festuca ovina (Poaceae) na serpentynitach Przedgórza Sudeckiego [Species of Festuca ovina group (Poaceae) on the serpentine rocks in the Sudety Foreland]. – Acta Bot. Sil. Inf. 2. 121–129.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2005.Rare and endangered grasses (Poaceae) of the Lower Silesia (South-western Poland). – W: L. Frey (red.), Biology of grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 117–124

Szczęśniak E. 2004. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Jeziorko Daisy” koło Mokrzeszowa [Vascular plant flora and vegetation of the “Jeziorko Daisy” near Mokrzeszów nature reserve (WałbrzyskieFoothills)]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 71–83.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2004. Materiały do flory Kamiennego Grzbietu (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie) [Materials to the flora of Kamienny Grzbiet (Ślęża Massif, Sudetic Foreland)]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 85–90.

Szczęśniak E. 2004. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Skałki Stoleckie” [Vascular plant flora of the “Skałki Stoleckie” rocks nature reserve]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 91–99.

Szczęśniak E. 2004. Występowanie Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku [Occurrence of Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 147–152.

Szczęśniak E. 2004. Sorghum halepense (Poaceae) we Wrocławiu [Sorghum halepense(L.) Pers. (Poaceae) in Wrocław (Lower Silesia, Poland)]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 157–159.

Bobrowicz G., Narkiewicz C., Szczęśniak E. 2004. Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku [Occurrence of Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 161–166.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2004. Nowe stanowisko Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku [New locality of Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) in Lower Silesia]. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 153-155.

Szczęśniak E. 2004. Flora i roślinność Przedgórza Sudeckiego [Flora and vegetation of the Sudety Foreland]. – W: Fabiszewski J. (red.), Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocł. Tow. Nauk. ser.B, nr 213: 115–132.

Szczęśniak E. 2004. Gatunki ciepłolubne we florze Śląska Opolskiego: stan, zagrożenia [The xerothermic plants in the flora of Opole Silesia: state, threats and conservation]. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. – Uniwersytet Opolski, s. 209–220.

Szczęśniak E.2003. Morphological variability of Melica transsilvanica (Poaceae) in Lower Silesia. – W: L. Frey (red.), Problems of grass biology. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 265–269.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2003.Avenula pratensis (L.) Dumort (Poaceae) in the Lower Silesia – distribution, occurrence in plant communities and threats. – W: Frey L. (red.), Problems of grass biology. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 337–348

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska [The red list of vascular plants of Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s. 9–65

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku [The state of populations and threats to chosen petricolous plant species in Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s. 69–83.

Szczęśniak E. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki ciepłolubnych muraw na Dolnym Śląsku [Rare and threatened species od thermophilous swards in Lower Silesia]. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska [Endangered Vascular Plants of Lower Silesia]. – Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP “Pro Natura”, s.85–107.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2003. Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. and Cymbalarietum muralis Görs 1966 in Lower Silesia – expansion or regression?. Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, s. 185–193

Świerkosz K., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2002. The association Geranio phaei – Urticetum dioicae in south-west Poland. – Polish Botanical Journal 47(1): 53–66.

Szczęśniak E. 2001. Preliminary report on Melica sect. Beckeria in the Lower Silesia. Studies on grasses in Poland. – W: Frey L. (red.), Studies on grasses in Poland. – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polish Academy of Sciences, s. 153–160.

Szczęśniak E. 2001. Melica ciliata. – W: Zając A., Zając M. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, s. 354.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2000. Szata roślinna Garbu Golińca (Góry Bardzkie) [Vegetation of Goliniec Hill (Bardzkie Mts.)]. Acta Univ. Wrat. 2264, Prace Bot. 78: 107-135.

Szczęśniak E. 1999. Distribution of Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. in the Silesian Lowland (Nizina Śląska), south-western Poland. Fragm. Florist. Geobot. Suppl. 7: 59-64.

Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E., Świerkosz K. 1999. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 11. Cotoneaster integerrimus Medik.i C. niger (Thunb.)Fr. Arbor. Kórnickie, R 44: 5-22.

Szczęśniak E. 1999. Sudeckie murawy naskalne siedlisk naturalnych i antropogenicznych – zróżnicowanie, sukcesja i ochrona. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 10 (3-4): 59-68.

Szczęśniak E. 1999. Stanowisko Inula hirta (Asteraceae) na górze Jerzego (Wzgórza Strzegomskie, Dolny Śląsk). Fragm. Florist. Geobot. ser. Polonica.  6: 272-274.

Szczęśniak E., Kącki Z. 1999. Nowe stanowisko Galium valdepilosum H. Br. (Rubiaceae) na Dolnym Śląsku. Fragm. Florist. Geobot. ser. Polonica.  6: 269-272.

Szczęśniak E. 1998. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. Cz. III. Zbiorowiska nieleśne. Acta Univ. Wrat. No 2036, Prace Bot. 74: 7-35.

Szczęśniak E. 1998. Murawy ze związku Alysso - Sedion na Pogórzu Wałbrzysko - Bolkowskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser.B – Botanika. 47: 177-193.

Szczęśniak E. 1998. Szata roślinna planowanego rezerwatu „Góra Krzyżowa koło Strzegomia”. Ochrona Przyr. 55: 61-75.

Szczęśniak E. 1998. Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Braun ex W.D.J. Koch na Dolnym Śląsku. Fragm. Florist. Geobot. Ser. Pol. 5: 301-302.

Szczęśniak E. 1998. Stanowisko śnieżyczki przebiśniega Galanthus nivalis L. i śnieżycy wiosennej Leucojum vernum L. koło Starego Jawornika (Obniżenie Podsudeckie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 54/4: 101-104.

Kącki Z., Szczęśniak E. 1998. Nowe stanowisko Cephalanthera alba (Mill.) Druce na Dolnym Śląsku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54/4: 99-101.

Szczęśniak E. 1997. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. Cz. II. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wrat. No 1936. Prace Bot. LXXIII: 83 - 113.

Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E. 1997. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 9. Taxus baccata L. Arbor. Kórnickie, R 42: 111-147.

Szczęśniak E. 1996. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. Cz. I. Lista florystyczna oraz gatunki chronione i rzadkie. Acta Univ. Wrat. No 1884. Prace Bot. LXIX: 61-102.

Szczęśniak E. 1996. Dębowa Góra koło Dobromierza (Książański Park Krajobrazowy) - interesujący obiekt florystyczny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52/4: 89 - 92.

Publikacje popularnonaukowe

Dunajski A., Potocka J., Szczęśniak E. 2011. Zarys historii badań botanicznych w Karkonoszach ze szczególnym uwzględnieniem Karkonoskiego Parku Narodowego. W: Knapik R., Przewoźnik L., Raj A. (red.), 50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. 183-216.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2011. Marsilea quadrifolia – Zielona Planeta 2(95): 19-20.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2011. Asplenium adulterinum – Zielona Planeta 3(96): 17-18.

Szczęśniak E. 2009. Azolla paprotkowata Azolla filiculoides. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.) Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski – Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, s. 32–35

Kącki Z., Szczęśniak E. 2009. Gatunki z rodzaju miłka Eragrostis ssp. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.) Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski – Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, s. 77–79

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2008. Paprotniki. 168-173. W: A. Witkowski, B. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój.

Szczęśniak E. 2008. Murawy ciepłolubne. – Zielona Planeta 2:17-20 + iv wkładka

Szczęśniak E. 2008. Widłaki, skrzypy i paprocie. – Zielona Planeta. 5:18-22 + iv wkładka

Szczęśniak E. 2005. Roślinność i podział geobotaniczny Dolnego Śląska. – W: J. Fabiszewski (red.), Przyroda Dolnego Śląska. – Polska Akademia Nauk, o. Wrocław, s. 321–340.

Kącki Z., Szczęśniak E., Anioł-Kwiatkowska J. 2005. Flora. – W: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, s. 110–130.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Zasoby florystyczne i zróżnicowanie siedliskowe. – W: A. Drapella-Hermansdorfer (red.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 114–119.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2003. Roślinność zielna. – W: A. Drapella-Hermansdorfer (red.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 119–121.

Szczęśniak E. 2002.Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 143.

Szczęśniak E. 2002. Marzanka barwierska Asperula tinctoria. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 67.

Szczęśniak E. 2002. Podejźrzona marunowy Botrychium matricariifolium. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 90.

Szczęśniak E. 2002. Przewiercień sierpowaty Bupleurum falcatum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 98.

Szczęśniak E. 2002. Dzwonek syberyjski Campanula sibirica. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 30.

Szczęśniak E. 2002. Oman szorstki Inula hirta. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 80.

Szczęśniak E. 2002. Dziewanna fioletowa Verbascum phaeniceum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 26.

Szczęśniak E., Spałek K. 2002. Ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 82.

Spałek K., Szczęśniak E. 2002. Rogownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 103.

Spałek K., Szczęśniak E. 2002. Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 36.

Szczęśniak E. 2001. Botrychium matricariifolium. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin Naczyniowych. – Polska Akademia Nauk, Inst. Bot.im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyr., Kraków, s.41–43.

Szczęśniak E., Kaźmierczakowa R. 2001. Galium valdepilosum. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin Naczyniowych. – Polska Akademia Nauk, Inst. Bot.im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyr., Kraków, s. 304–306.

Szczęśniak E. 2001. Melica ciliata. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin Naczyniowych. – Polska Akademia Nauk, Inst. Bot.im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyr., Kraków, s. 449–451.

Przewodniki i poradniki

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską: Alysso-Sedion. – W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 1. – Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 95–105.

Szczęśniak E. 2008. Programy rolnośrodowiskowe jako możliwość ochrony łąk w dolinie Baryczy. W: Guziak A., Konieczny K. Rolnicy dla przyrody. PTPP „proNatura”, Wrocław-Trzcinica Wołowska. 67-108.

Szczęśniak E. 2007. Siedliska przyrodnicze Doliny Baryczy. Łąki. Poradnik dla doradców rolnośrodowiskowych. PTPP proNatura, Wrocław