dr Eugeniusz Panek

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
Pracownia Lichenologii

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: eugeniusz.panek@uni.wroc.pl
telefon: 71 375 40 82
pokój nr 108

 
Edukacja, stopnie naukowe

 1972 r. – magister, praca magisterska pt. „Zbiorowiska leśne okolic Lubania Śląskiego”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1980 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Sezonowe zmiany algoflory torfowiska w Kunicach k. Legnicy”, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie

1970–1972 – laborant w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
1972–1980 – asystent w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
1980–2002 – adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
od 2002 – starszy wykładowca w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej.

Tematyka badawcza

systematyka i florystyka glonów, biota i rozmieszczenie grzybów i śluzowców, ochrona przyrody.

 Udział w projektach badawczych

 •  Grant EEA (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski mechanizm Finansowy) pt. „Śluzowce, grzyby i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego”  (2008–2010) – wykonawca

 Staże, szkolenia

 •  1981-1982 – staż w State University of New York at Stony Brook (USA), w zakresie algologii,
 • 1984 – dwumiesięczny staż w Instytucie Biologii Królewskiego Uniwersytetu Gandawskiego (Belgia), w zakresie systematyki glonów i grzybów,
 • 1997 – krótkoterminowy staż (w ramach programu SOCRATES) w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Kreteńskiego w Iraklionie (Kreta, Grecja), w zakresie dydaktyki biologii.

 Zajęcia dydaktyczne

Botanika systematyczna – wykład kursowy (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Podyplomowe Studium Dla Nauczycieli Biologii U.Wr.)
Rośliny zarodnikowe i organizmy nasienne – wykład kursowy (U. Wr.)
Rośliny zarodnikowe i organizmy nasienne – ćwiczenia podstawowe (U. Wr., U.P., U. Op.)
Flora roślin zarodnikowych i grzybów – ćwiczenia
Algologia – pracownia specjalizacyjna
Biocenozy roślin – ćwiczenia terenowe

Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

Prace licencjackie:

 • Alicja Bera – Kryteria doboru roślin drzewiastych do obsadzania głównych ciągów komunikacyjnych (2005).
 • Magdalena Migocka – Substancje czynne u grzybów (2000).
 • Agnieszka Skowronek – Flora dzielnicy Wilcza Poręba miasta Karpacz (1996).
 • Ewa Winnicka – Grzyby wielkoowocnikowe zbiorowisk leśnych (1999).
 • Anna Woźna – Rola grzybów wielkoowocnikowych w przyrodzie i ich znaczenie dla człowieka (2000).
 • Joanna Winsztal – Stan badań fikoflory zbiorników wodnych Wrocławia (2004).
 • Kamil Konowalik – Grzyby w środowisku i gospodarce człowieka (2007).
 • Aneta Grzanka – Charakterystyka, morfologia i występowanie „Gasteromycetes” na Dolnym Śląsku (2007).
 • Katarzyna Wójtowicz – Rozwój i zróżnicowanie owocników grzybów wyższych (2008).
 • Marta Staromłyńska – Czynniki warunkujące rozwój i występowanie śluzowców (2008).
 • Katarzyna Piotrowska – Biologia i ekologia grzybów leśnych (2007).
 • Beata Mikitowicz – Stan badań śluzowców w Polsce (2006).
 • Anna Burzyńska – Historia klasyfikacji grzybów (2003).
 • Danuta Strzelecka – Porównanie flory synantropijnej Chojnowa i Żmigrodu (1999).
 • Roksana Plesner – Systematyka rzędu Urticales (2005).

 Prace magisterskie

 • Ilona Kaźmirowicz – Okrzemki wybranych zbiorników Opola i okolicy (1984).
 • Beata Rubin – Flora okrzemek stawu w dzielnicy Obora w Raciborzu (1989).
 • Robert Grzegórski – Flora Okrzemek w Parku Nowowiejskim na terenie Wrocławia (1987).
 • Katarzyna Biała – Glony stawu w Parku Południowym we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek (1988).
 • Katarzyna Piecuch – Staw w Parku Nowowiejskim we Wrocławiu i jego glony - z wyłączeniem okrzemek (1987).
 • Iwona Polewska – Charakterystyka florystyczna terenów leśnych między Zdzieszowicami a Poborszowem w województwie opolskim (1993).
 • Julita Dzwonkowska – Flora okolic Rozumic z uwzględnieniem rezerwatu. Góra Gipsowa (1994).
 • Anna Obuszko – Flora zachodnich stoków Płaskowyżu Rybnickiego i Doliny Odry w rejonie Raciborza (1994).
 • Marcin Wierzba – Borówczyska i murawy przygranicznej części Masywu Babiej Góry (1995).
 • Joanna Pietras – Obserwacje florystyczne wybranych fragmentów pożarzyska w Kuźni Raciborskiej po wielkim pożarze w1992 roku (1996).
 • Piotr Reda – Arboretum leśne w Nietkowie koło Zielonej Góry (1996).
 • Beata Szkutnik – Okrzemki rezerwatu „Łacha Jelcz” (1996).
 • Katarzyna Jackiewicz – Flora i roślinność starorzecza Odry koło Jelcza (1997).
 • Artur Piotr Kirjończyk – Glony zbiornika poeksploatacyjnego żwirowni w Bolesławcu (1997).
 • Joanna Radzieja-Pałubińska – Naturalna i półnaturalna roślinność Jeziora Sławskiego i okolic (1998).
 • Agnieszka Skowronek – Charakterystyka botaniczna wybranych obszarów gminy Karpacz z uwzględnieniem propozycji ochrony (1998).
 • Marek Halama – Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Łężczok” k. Raciborza (1999).
 • Magdalena Sukiennik – Flora Bacillariophyceae zbiornika poeksploatacyjnego mieszczącego się w Leśnicy (Wrocław) (1999).
 • Ahmed Giath – Proces pustynnienia w Libii. Przyczyny i przeciwdziałanie (2000).
 • Ewa Winnicka – Grzyby wielkoowocnikowe lasów okolic Obornik Śląskich (2001).
 • Anna Woźna – Występowanie grzybów wielkoowocnikowych na terenie rezerwatu „Góra Choina”(2003).
 • Bartłomiej Konieczny – Flora i roślinność południowych okolic Stobrawy. 2006.
 • Joanna Winsztal – Okrzemki (Bacillariophyceae) zbiornika we Wrocławiu-Kozanowie (2006).
 • Anna Burzyńska – Grzyby wielkoowocnikowe Karpacza (2007).
 • Karolina Hasiewicz – Śluzowce Lasu Osobowickiego we Wrocławiu (2007).
 • Roksana Plesner – Biota śluzowców obszaru Kopek na terenie miasta Jelenia Góra (2007).

 Proponowane tematy prac magisterskich

 1.  Śluzowce lasów okolic Obornik Śląskich.

 Publikacje naukowe

Panek E.1976. O występowaniu Pithophora oedogonia (Mont.) var. polyspora Rendle et West fil. (Cladophoraceae) w stawie Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. – Fragm. Flor. Geobotan. 22 (1/2): 254–260.

Panek E.i inni, 1976. Zanikanie gatunków w niektórych zbiorowiskach roślinnych na Dolnym Śląsku. – Phytocoenosis - Biuletyn Fitosocjologiczny 5(3/4): 293–300.

Panek E.1984. Roślinność południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. – Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 39, B: 40–44.

Panek E., Burzyński M. 1985. The Algal Flora of Artificial Reservoir in the Wrocław Botanic Garden. – ActaUniv.Wrat. 787, Prace Botaniczne 35: 71–91.

Panek E., Kaźmirowicz J. 1988. Flora okrzemek wybranych siedlisk Opola i okolicy. – Acta Univ. Wrat. 974, Prace Botaniczne 40: 37–46.

Panek E. 1988. Sezonowe zmiany algoflory torfowiska w Kunicach k. Legnicy. – Acta Univ. Wrat. 1887, Prace Botaniczne 36: 149–179.

Panek. E., Grzegórski R., Piecuch K. 1990. Glony zbiorników wodnych Wrocławia. I. – Acta Univ. Wrat. 1156, Prace Botaniczne 44: 257–271.

Panek E., Biała K., Piecuch K. 1991. Glony zbiorników wodnych Wrocławia. II. – Acta Univ. Wrat. 1125, Prace Botaniczne 45: 89–100.

Panek E., Rubin B. 1992. Flora okrzemek stawu w Raciborzu -    Oborze. – Acta Univ. Wrat. 1358, Prace Bot. 48: 247–259

Panek E. 1995. Charakterystyka flory rezerwatu „Łacha jelcz”. – Acta Univ. Wrat. 1667, Prace Botan. 62: 11–21

Berdowski W., Koła W., Panek E. 1996. Wstępne wyniki badań nad rozmieszczeniem chronionych gatunków roślin i grzybów w woj. wrocławskim. – Acta Univ. Wrat. 1884, Prace Bot. 69: 31–43.

Berdowski W., Panek E. 1996. O powiększenie rezerwatu „Łacha Jelcz” w woj. wrocławskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 32 (3): 55–63.

Panek E. 1996. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1995. W: Wójcik G. (red.), Glony, mchy, śluzowce, porosty i grzyby rosnące w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. – Prace Ogrodu Botan. Uniw. Wrocł. 3(1): 13–21

Panek E., Jankowski S. 1997, Nature of Fungi and their Place among Living Organisms. – Mikologia lekarska, rocznik 4, Supplement 1: 8.

Panek E., Jankowski S.1998. Historia i zasady klasyfikacji grzybów. W: Baran E. (red.), Zarys mikologii lekarskiej, Volumed, Wrocław, s. 13–20.

Berdowski W., Panek E.1998.Szata roślinna projektowanego parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” w woj. wrocławskim. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(1): 44–52.

Berdowski W., Panek E.1998.Szata roślinna rezerwatu „Łąka Sulistrowicka” w woj. wrocławskim. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17(3): 3–16.

Berdowski W., Panek E. 1999. Roślinność rezerwatu „Góra Radunia” w województwie wrocławskim. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18(2): 3–13.

Reda P., Panek E. 1999. Arboretum leśne w Nietkowie koło Zielonej Góry - stan przed powodzią w 1997 roku. – Rocznik Dendrologiczny 47: 123–137.

Berdowski W., Danielewicz W., Panek E. 2000. Rezerwat sosny błotnej Pinus x rhaetica Brügger „Torfowisko pod Węglińcem” w województwie dolnośląskim. –Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19 (4): 53–61.

Berdowski W., Panek E. 2000. Walory botaniczne Parku Krajobrazowego „Krzesin” w województwie lubuskim. – Chrońmy Przyr. Ojczystą 56 (4): 91–94.

Halama M., Panek E. 2000. The flora of macroscopic fungi of various habitats of the „Łężczok” reserve near to Racibórz – south Poland. – Acta Mycologica 35 (2): 217–241.

Berdowski W., Panek E. 2001. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Wodospad Wilczki” ma Dolnym Śląsku. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią,  seria B 50: 105–116.

Stojanowska W., Panek E. 2002. Changes in the Myxomycete Biota of the nature reserve „Łężczok” Near to Racibórz (SW Poland). – Acta Mycologica 37 (1/2).

Stojanowska W., Panek E. 2003. The Genus Craterium Trentep. (Myxomycetes) in Poland. – Acta Mycologica 38 (1): 65–69.

Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W., Panek E. 2003, Myxomycetes of Poland. A Checklist. [Krytyczna lista śluzowców Polski]. W: Mirek Z. (red.), Biodiversity of Poland. Vol. 10. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 1–104.

Stojanowska W., Panek E. 2004. Myxomycetes of the nature reserve near Wałbrzych (SW Poland) Part I. List of taxa and quantitative analysis. – Acta Mycologica 39 (1): 47–63.

Stojanowska W., Panek E. 2004. Myxomycetes of the nature reserve near Wałbrzych (SW Poland) Part II. Dependence on the substrate and seasonality. – Acta Mycologica 39 (2): 147–159.

Stojanowska W., Panek E. 2004. Śluzowce (Myxomycetes) Sudetów i Pogórza Sudeckiego. Część II. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w środowisku naturalnym” Streszczenia. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 36–37.

Stojanowska W., Panek E. 2005. Biota śluzowców Doliny Pośny w Parku Narodowym Gór Stołowych. – Szczeliniec nr 9: 75–94.

Stojanowska W. Panek E. 2008. Metody badania śluzowców (Myxomycetes). W: Mułenko W. (red.), Mikologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 174–186.

Panek E., Stojanowska W. 2008. Śluzowce. W: Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój, s. 150–157.

Panek E. Romański M. 2010. Śluzowce Myxomycetes. W: Krzysztofiak L. (red.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. – Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria naukowa, Suwałki, s. 9–85.

Panek E., Romański M. 2010. Śluzowce północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. – Suwałki, s.  1–56.

Wierzcholska S., Halama M., Panek E., Plášek V., Krzysztofiak A., Romański M., Fałtynowicz W., Krzysztofiak L. 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. – Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria popularnonaukowa, Suwałki, s. 1–208.