2013

Dajdok Z., Szczęśniak E. 2013. Rośliny synantropijne. W: Knapik R., Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, Karkonoski Park Narodowy, s. 311-318.

Fałtynowicz W. 2013. Porosty jako bioindykatory. W: Zrównoważone kształtowanie siedlisk zadrzewień przydrożnych: szkolenie dla pracowników samorządów oraz zarządców dróg w zakresie mataplantacji porostów przydrożnych, mającej na celu ochronę gatunkową . Koszalin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, s. 85-100.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M., Kobyłka M. 2013. Identification of bioactive components of essential oils in Heracleum sosnovskyi and Heracleum mantegazzianum(Apiaceae). – Archives of Biological Sciences 65(3): 877-883.

Jarzembowski P., Faltyn A., Jakubska-Busse A., Proćków J. 2013. First report of occurrence of Livia junci (Schrank, 1789) (Hemiptera: Psyllidae) on Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe (Juncaceae) from Portugal. – Archives of Biological Sciences 65(4):1521-1524.

Kącki Z., Pender K. Łąki. W: Knapik R., Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, Karkonoski Park Narodowy, s. 303-310.

Kossowska M. 2013. Porosty W: Knapik R., Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, Karkonoski Park Narodowy, s. 319-338.

Kossowska M., Szczepańska K. 2013. New records of lichenicolous fungi from SW Poland. Polish Botanical Journal 58 (2): 735-739.

Krukowski M., Malicki M., Szczęśniak E. 2013. Nowe izolowane europejskie stanowisko Lloydia serotina (Liliaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20 (1): 3-9.

Łojko R. Klink A. 2013. Metal accumulation and distribution in the organs of Phragmites australis, Glyceria maximaand Spargarnium erectumfrom the river Oława. W: Rosińska J., Neumann M. (red.), The functioning and protection of water ecosystems: threats, protection and management of water resources. Poznań, Department of Water Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, s. 96-105.

Narkiewicz C., Kita W., Pusz W., Panek E. 2013. Grzyby i śluzowce W: Knapik R., Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, Karkonoski Park Narodowy, s. 339-358.

Pietrzykowska K., Prell M. 2013. Most Pomorski we Wrocławiu oraz stary kamieniołom w Płakowicach jako naturalne laboratorium do badań lichenologiczno-litoligicznych. Przyroda Sudetów 16: 75-82.

Stefaniak A., Ziemkiewicz  S., Karczewska  M., Klejps  A., Jakubska-Busse A. 2013. The current conditions of the Orchidaceae populations in Polish National Parks. – Archives of Biological Sciences 65(3): 1079-1086.

Stefańska-Krzaczek E. 2013. Bogactwo gatunkowe osuszonych lasów łęgowych w środowisku miejskim Wrocławia. Sylwan. 157 (5): 366-375.

Stefańska-Krzaczek E. 2013. Pteridoflora gospodarczych borów sosnowych na siedliskach świeżych w Borach Dolnośląskich. Acta Botanica Silesiaca 9: 121-134.

Stefańska-Krzaczek E. 2013.Fitocenozy lasów zalewowych terenów miejskich na przykładzie Lasu Osobowickiego (Wrocław). Inżynieria Ekologiczna 33: 119-127.

Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2013. Wzrost różnorodności gatunkowej chrobotków jako efekt rębni zupełnej na ubogich siedliskach borowych. Sylwan 157 (12): 929-936.

Swacha G., Czarniecka M., Kącki Z. 2013. Ophioglossum vulgatumL. na terenie Dolnego Śląska: rozmieszczenie, kategoria zagrożenia oraz udział w zbiorowiskach roślinnych. Acta Botanica Silesiaca 9: 75-96.

Szczepańska K., Kossowska M., Wilk K. 2013. Caloplaca subpallida(Teloschistaceae), a lichen species new to Poland: distribution, ecology and taxonomic affinities. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (1): 85-89.

Szczęśniak E. 2013. Vulpia myuros(Poaceae) na siedliskach antropogenicznych we Wrocławiu - trwałość wystąpień, sposób rozprzestrzeniania i zmienność morfologiczna. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20 (1): 19-29.

Szczęśniak E., Dajdok Z.,Kącki Z. 2013. Stulisz sztywny Sisymbrium strictissimumL. (Brassicaceae) - nowy dla flory Karkonoszy i Dolnego Śląska antropofit. Przyroda Sudetów 16: 3-6.

Szczęśniak E., Matysiak A., Malicki M. 2013.Botrychium lunaria(L.) Sw. (Ophioglossaceae) na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego: rozmieszczenie, zmienność morfologiczna i udział w zbiorowiskach roślinnych. Acta Botanica Silesiaca 9: 151-174.

Szczęśniak E., Szymanowski M., Kreitschitz A., Kamiński R. 2013. Current distribution of Pilularia globuliferaL. in Poland - changes of geographical range and habitat preferences.  Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (1): 37-46.

Szczęśniak E., Żołnierz L. 2013. Paprotniki. W: Knapik R., Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, Karkonoski Park Narodowy, s. 207-216.